www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6080092
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości

PROTOKÓŁ NR XLII/06 z XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 czerwca 2006r. od godz. 13.00 do godz. 16.15

 

Ad. 6 (18)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 18.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pani Skarbnik dodała, że zmiany w budżecie wynikają z otrzymanych dotacji: 70 tyś zł ma remont drogi Barty-Pozorty, 200 tyś zł – sieć wodociągowa Mazanki-Girgajny oraz z planowanych wydatków na remont hydroforni w Borecznie.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLII/486/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (19)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu nr 19.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLII/487/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (20)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 20.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: poparcia przez Radę Miejską w Zalewie protestu mieszkańców sołectwa Półwieś, wniesionego do organów gminy, w związku z zamiarem realizacji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie, inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest) w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo

 

Pan Pańka, Sołtys sołectwa Gajdy, stwierdził, że również przyłącza się do protestu mieszkańców. Zauważył, że o zamiarze budowy spalarni dowiedział się z prasy. Wyraził nadzieję, że sprawa Spalarni zostanie szerzej omówiona z mieszkańcami i wszystko zostanie wyjaśnione przez specjalistów. Zauważył, że mieszkańcy boją się o swoje zdrowie.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLII/488/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 7

Sprawy różne

 

Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej, rozdała radnym materiały na temat działalności i zamierzeń TMZZ. Przeczytała informację na temat działalności TMZZ oraz historię ich przemieszczania się z jednej siedziby do kolejnej. Zwróciła się do radnych o pomoc w znalezieniu nowej siedziby, gdy z obecnej otrzymali wymówienie. Poinformowała, że rozważono możliwość przeniesienia się do gabinetu historycznego w ZS Zalewo, jednak z braku możliwości swobodnego dostępu do niego poza godzinami pracy szkoły nie jest to możliwe. Stwierdziła, że oddanie zbiorów bibliotecznych Towarzystwa do Biblioteki Miejskiej w Zalewie również nie wchodzi w grę. 

Pismo Pani Kacprzak stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Gamrat zwrócił się z prośbą o zrobienie chodnika przy ul Sienkiewicza. Poinformował, że rada sołecka uzgodniła, że pieniądze z budżetu przeznaczone dla sołectw podzielą z czego 1500 zł przeznaczą na budowę chodnika. Prośbę umotywował ty, że wszyscy mieszkańcy bardzo go chcą, zwłaszcza że spora część małych dzieci uczęszcza tą ulicą do szkoły, zaś matki, z uwagi na brak chodnika, muszą dzieci odprowadzać. Podziękował za założenie dwóch lamp.

 

Pan Dybikowski podziękował radnym za zdjęcie z porządku obrad uchwał dotyczących spalarni. Stwierdził, że podejmując taką decyzję wykazali się daleko idącą ostrożnością, roztropnością i odwagą cywilną. Aby utrwalić radnych w przekonaniu, że podjęli słuszną decyzję przytoczył dwa przykłady:

  • w roku 1999 w gminie Zakroczyn, koło Warszawy, firma EKOWEST z Kanady wniosła o budowę spalarni śmieci. Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody. Do dnia dzisiejszego spalarni nie ma natomiast jest proces pomiędzy firmą a gminą za rzekomo poniesione koszty. Jest wysoce prawdopodobnym, że będzie musiała zapłacić bardzo duże pieniądze. Informacje te uzyskał do Sekretarza Gminy Zakroczyn w rozmowie telefonicznej;
  • 20 czerwca br. na spotkanie z przedstawicielami firm Caladan, Dotach i Ernwest z Kanady Pan Dybikowski zadał pytanie, jakie są relacje między firmami, na co uzyskał odpowiedź, że właścicielem spalarni w Półwsi będzie firma Ernwest z Kanady ze stanu Ontario. Szukając materiałów, mogących przekonać go do pomysłu spalarni natrafił na bardzo dużą ilość informacji przeciwko spalarniom. M.in. natrafił na materiały przygotowane przez Stowarzyszenie „Gaja” z Bielsko Białej, Stowarzyszenie odpadów 3R z Krakowa, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, w których mowa jest o „wyrzucaniu problemu na wschód”  i zakazie budowania spalarni na zachodzie. Materiały te zostały opracowane na podstawie badań WHO.  Mówią one, że w USA od 1995 roku odrzucono 281 projektów budowy spalarni, w Belgii w chwili obecnej panuje 5-letnie moratorium zakazujące budowy spalarni, od 10 lat nie wybudowano żadnej spalarni w Hiszpanii i Austrii. W krajach takich jak Niemcy, Holandia i Wielka Brytania skutecznie blokuje się takie pomysły. W Kanadzie w stanie Ontario wprowadzono całkowity zakaz budowy spalarni.

Zaznaczył, że przytoczył te przykłady, aby radni zauważyli potrzebę dokładnego wdrożenia się w problem.

 

Pani Szymborska, Sołtys sołectwa Kupin, poruszyła sprawę profilarki wysłanej na drogę Kupin-Girgajny. Stwierdziła, że po przejściu profilarki kamienie są na wierzchu zaś po bokach leżą hałdy piachu i żwiru. Stwierdził, że informowała o tym Pana Mizgiera w momencie, jak jeszcze profilarka pracowała.

 

Pani Gromadzka, Sołtys sołectwa Bądki, poruszyła sprawę naprawianych dróg. Zauważyła, że były naprawiane drogi zaś droga do Bądek, w której są bardzo duże dziury nie została naprawiona.

 

Pan Wyszyński, Sołtys sołectwa Półwieś, podziękował radnym za zdjęcie z porządku obrad uchwał odnośnie spalarni oraz za poparcie protestu mieszkańców odnośnie budowy kolejnego składowiska eternitu. Poinformował, że na istniejącym składowisku eternitu jest nie tylko eternit ale także metalowe beczki z nieznaną zawartością. Zauważył, że młodzież bierze beczki, wysypuje z nich zawartość a beczki zanosi na złom. Zapytał, kiedy ruszy budowa oczyszczalni ścieków, gdyż w chwili obecnej z oczyszczalni jest ogromny smród, który niesie się na inne miejscowości.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

 

Pan Burmistrz odpowiedział na pytania w następującej kolejności:

1. na wniosek Pani Piechota – stwierdził, że nie jest obowiązkiem Burmistrza i Rady przydzielanie lokali dla stowarzyszeń. Stwierdził, że zarzuty Pani Kacprzak kierowane są bezpośrednio do niego, gdyż to on był inicjatorem tego, by stowarzyszenia miały swoje lokum w budynku straży i takie porozumienie było podpisane. Zauważył, że lokali nie przybywa zaś pracy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przybywa. Stwierdził, że trudno wyobrazić sobie, żeby stowarzyszenia miały lokum zaś pracownicy MOPS-u siedzieli po kilkoro w jednym pokoju i załatwiali intymne sprawy mieszkańców. Poinformował, że poprosił „Więź Społeczną”, aby przenieśli się gdzieś indziej, co uczynili, przez co został oddany jeden pokój dla MOPS-u. TMZZ zostało samo w pomieszczeniu i również zostali poproszeni o przeniesienie się do mniejszego pokoju. Stwierdził, że skoro Towarzystwo w tym pomieszczeniu tylko się spotyka rolnicy przyjeżdżają np. do Urzędu Pracy to postanowił w owym pomieszczeniu mieścić również Panią Kobzę. Stwierdził, że uważał, że nie będzie to nic złego i nie będzie to kolidowało ze sobą, chociaż warunki pracy Pani Kobzy bardzo się pogorszyły. Poinformował, że aby polepszyć warunki rolników występował do Izby Gospodarczej, aby w Zalewie mógł przyjmować rolników pracownik ARiMR, aby ze wszystkimi sprawami rolnicy nie musieli jeździć do Lubawy. Stwierdził, że najlepszym miejscem dla pracownika ARiMR będzie pokój razem z Panią Kobzą, z uwagi na fakt, że ona również współpracuje z rolnikami. Gmina zakupiła wszelki niezbędny do pracy sprzęt dla tego pracownika: biurko, komputer, telefon. Poinformował, że rozmawiał z Panią Przewodniczącą TMZZ o zmianie siedziby. Rozmawiał również z Panią Lichacz, Dyrektor ZS Zalewo, by siedziba TMZZ mieściła się w szkole, na co Pani Dyrektor się zgodziła. Oświadczył, że skoro Pani Przewodnicząca TMZZ nie akceptuje tego miejsca, to on nie ma innej propozycji. Przeprosił, że zbyt szorstko i stanowczo podszedł do sprawy jednak niemożność dojścia do porozumienia zmusiła go do dania wymówienia. Zauważył, że nie można porównywać działalności stowarzyszenia, jakim jest OSP z TMZZ-em. Stwierdził, że jest pełen podziwu dla działalności TMZZ. Zauważył, że umowa na lokal dla TMZZ musiała być podpisana aby TMZZ mogło się starać o środki, gdyż warunkiem było posiadanie lokum. Stwierdził, że chciałby, aby powstało więcej stowarzyszeń działających na rzecz Zalewa i zdecydowanie nie jest temu przeciwny. Zauważył, że to, czy Towarzystwo będzie nadal działało, nie zależy od Rady ani od Burmistrza lecz od członków. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania zaś pomieszczenie w szkole jest najlepszym rozwiązaniem;

2. na prośbę Pana Gamrata – stwierdził, że muszą zostać przeprowadzone rozmowy, gdyż sprawa nie jest taka prosta z uwagi na fakt, że ul. Sienkiewicza to droga powiatowa;

 3. na pytanie Pana Wyszyńskiego – poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na budowę oczyszczalni ścieków. W przyszłym miesiącu, tj. 10.07.br, rozpoczną się prace. Wykonawca ma czas do października 2007r., jednak jak najwięcej prac będzie chciał zrobić jeszcze w tym roku;

4. w sprawie drogi Kupin-Girgajny – zwrócił uwagę, że dobrze byłoby, aby mieszkańcy na bieżąco zwracali uwagę, jak wykonywane są prace i informowali o uchybieniach a nie dopiero po czasie jak roboty są już zakończone. Poinformował, że ZGK ma swoją profilarkę i będzie teraz sam wykonywał profilowanie. Stwierdził, że droga Kupin-Girgajny nie została jeszcze do końca zrobiona. Stwierdził, że jak pójdzie jeszcze raz profilarka i wał to wszystko się wyrówna.

Pani Szymborska poinformowała, że dzwoniła do Urzędu do Pana Mizgiera. Pan Mizgier przyjechał i widział, że roboty zostały źle zrobione i powiedział, że jest to źle zrobione.

Pan Burmistrz zapewnił, że teraz zostanie zrobione dobrze;

5. w sprawie drogi do Bądek – poinformował, że zostanie to zgłoszone, gdyż jest to droga powiatowa. Powiat ogłosił przetarg, wygrała jakaś firma, która zrobiła jak zrobiła.

 

Pani Przewodnicząca, wracając do sprawy lokum dla TMZZ, stwierdziła, że jest za tym, aby książki z biblioteczki TMZZ trafiły do Biblioteki Publicznej, gdyż byłby wtedy do nich szerszy dostęp. Stwierdziła, że pomieszczenie w szkole również jest odpowiednim miejscem na lokum, zwłaszcza, że szkoła ma kilka razy w tygodniu wieczorówkę i jest otwarta do późnych godzin wieczornych.

Pani Kacprzak stwierdziła, że szkoła jest otwarta maksymalnie do godziny 19 a później włączany jest alarm. W wakacje i ferie szkoła jest zamknięta, zaś Towarzystwo ma nienormowany czas pracy. Poinformowała, że w każdy wtorek od godz. 1600 są do dyspozycji zainteresowanych osób. Mankamentem szkoły jest alarm. Stwierdziła, że Towarzystwo chciałoby mieć niekrępujące pomieszczenie z kluczem.

Pani Przewodnicząca zauważyła, że nie można stawiać takich wygórowanych wymagań.

 

Ad. 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                  

 

     Agnieszka Borowiecka                                                        dodane: 2010-12-15, 2034 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.