www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6077853
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

PROTOKÓŁ NR XLIII/06 z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 2 sierpnia 2006r. od godz. 8.00 do godz. 8.20

 

                                      PROTOKÓŁ NR XLIII/06

 

z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 2 sierpnia 2006r. od godz. 800 do godz. 820

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo opisu planowanego do realizacji zadania dla miejscowości Girgajny, realizowanego w roku 2007;

2)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006;

3)      w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Ad. 1

            Otwarcia XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Wanda Skolimowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza Andrzeja Dawida, Panią Sekretarz Beatę Ślinko, Panią Skarbnik Marię Szlaz, Panią Referent ds. Rady Agnieszkę Borowiecką oraz Radnych Rady Miejskiej w Zalewie.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Poprosiła o zabranie głosu Pana Burmistrza.

Pan Burmistrz przywitał wszystkich przybyłych. Poinformował, że sesja zwołana została, gdyż w budżecie województwa pojawiły się środki i Gmina chce złożyć wnioski o dofinansowanie. Dodał, że ostatnia z uchwał dotyczy planowanego w budżecie na 2006r. kredytu na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowę kolektora ściekowego. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do dostarczonego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

 

Ad. 2

Podjęcie uchwał.

 

Ad. 2 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz Beatę Ślinko o odczytanie projektu nr 1.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia przez Gminę Zalewo opisu planowanego do realizacji zadania dla miejscowości Girgajny, realizowanego w roku 2007.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLIII/489/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 2 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik Marię Szlaz o odczytanie projektu nr 2.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLIII/490/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 2 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik Marię Szlaz o odczytanie projektu nr 3.

Pani Skarbnik odczytał projekt uchwały

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XLIII/491/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 3

Sprawy różne

 

Pani Przewodnicząca poruszyła dwie sprawy:

1. odczytała pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przypominające o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem kadencji. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Pani Piechota zapytała, czy oświadczenia mają być za półrocze 2006r. czy za 2005r.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że za półrocze 2006r.

2. odczytała podziękowanie dla Rady Miejskiej w Zalewie od OSP w Zalewie z okazji nadania sztandaru dla OSP w Zalewie w 60 rocznicę powstania jednostki. Podziękowanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Laskowski zapytał, czy firma, która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni, weszła już na plac budowy.

Pan Burmistrz odpowiedział, że firma już weszła na plac budowy. Na dzień dzisiejszy okazało się, że za mała moc była, aby mogli ruszyć. Mieli problemy z firmą PUK z Ostródy, gdyż na ich działce stoi transformator i nie zezwolili na przekopanie 10 metrów w celu położenia kabla. Rzeczy te są jednak do przejścia i już rozpoczynają się roboty.

 

Ad. 4

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

            Protokołowała                                                  

 

     Agnieszka Borowiecka                                                        dodane: 2010-12-15, 1524 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.