Burmistrz Zalewa

 

 

Burmistrz Zalewa - Marek Błażej Żyliński

 

 

Telefon (89) 7588377

Fax.      (89) 7588272

Tel. kom. 0600420724

e-mail:            urzad@zalewo.pl     burmistrz@zalewo.pl

Przyjmowanie interesantów  w czwartek w godzinach  800-1100

 

 

Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki Burmistrza, a w szczególności do jego zadań i kompetencji należy:

 1. reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 2. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 3. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 4. realizacja zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady;
 5. negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących zadań publicznych;
 6. inicjowanie i rozwijanie współpracy Gminy ze społecznościami regionalnymi i organizacjami pozarządowymi innych państw;
 7. przyjmowanie skarg i wniosków;
 8. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
 9. przedkładanie Radzie projektów uchwał;
 10. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji;
 11. gospodarowanie funduszem płac;
 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=17