PROTOKÓŁ Nr XX/12 z XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 lutego 2012 r.

 

BR. 0002/20/12

 

 

 

                                                       PROTOKÓŁ Nr XX/12

                                  z XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

                                                        z dnia 6 lutego 2012 r.

                                                   od godz. 10.00 do godz. 10.30

 

 

 

                                         z następującym porządkiem posiedzenia:

 

           

1.   Otwarcie obrad Sesji.

2.   Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.   Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

        1)  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata

             2012-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie

             z dnia 28 grudnia 2011 r.

 2) w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 rok.  

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie obrad.

 

 

Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

       Obrady XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.00 Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza Zalewa, Sekretarz oraz pracowników Urzędu. Następnie przechodząc do punktu 2. porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności - na sali znajduje się 12 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

 

Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Marek Żyliński który wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna wynikła ze względu na ogromne perturbacje wynikające z doprowadzeniem do pozytywnego finału konkursu ofert na program dot. ,,Indywidualizacji procesu nauczania szansą na lepszy rozwój’’.  Jest to program, o którym dyskutowano na sesji i komisjach, mający na celu zasilenie czterech jednostek oświatowych w kwoty po 30 tyś. złotych i jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Burmistrz nadmienił, że w czasie ostatniego naboru ofert wpłynęły cztery i ta oferta, która mieściła się w kosztach przewidzianych w projekcie nie spełniała ustawowych przepisów. Burmistrz wiedząc, iż jest to ostatnia szansa podjął decyzje o wyborze średniej oferty. Oferta ta przekroczyła otrzymane środki z zewnątrz o 8 tyś. złotych w związku z czym z jego strony jest prośba, aby wprowadzić do budżetu kwotę 8 tyś. złotych, która pozwoli do 21 lutego br. dokonać zakupów.   

Następnie głos zabrała Anna Grzeszczak Kierownik Rozwoju Lokalnego, która poinformowała, iż był to czwarty przetarg na program dot. ,,Indywidualizacji procesu nauczania szansą na lepszy rozwój’’.  W trzech pierwszych przetargach nie wpłynęły żadne oferty, spowodowane było to między innymi końcem ubiegłego roku. Natomiast przy czwartym podejściu wpłynęły cztery oferty z których jedna nie spełniała podstawowych warunków, druga oferta o kwocie droższej o 6 tys. niż przewidywana na materiały, a także komputery. Uznano, że istotne byłoby dołożenie tych pieniędzy do projektu i zrealizowanie, pomimo, że jest to dofinansowanie w 100%. Następnie Pani Anna Grzeszczak dodała, że kwota  119 tyś. złotych  obiecana w umowie będzie nadal w 100% dofinansowana. Trzecia oferta była na kwotę 150 tyś., a czwarta na 90 tyś.  Rozpiętość kwotowa była dość duża m.in. dlatego, że ceny rynkowe materiałów edukacyjnych i sprzętu wzrosły.      

 

Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz  przedstawiła projekt uchwały

 

1.      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012 – 2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie

      z dnia 28 grudnia 2011r.

 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz  wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikła ze zmian w budżecie gminy.

 

Przewodnicząca Iwona Parzyszek w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.

 

Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz  przedstawiła projekt uchwały

 

2.      w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 rok. 

 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz wyjaśniła, iż przygotowując zmiany w budżecie gminy zauważyła, że w poprzedniej uchwale w  § 6 popełniła błąd wpisując w wydatkach kwotę 24.204.264,60zł natomiast winna być wpisana w tym miejscu kwota 25.204.264,60zł. Ponadto:

-  po stronie dochodów wprowadzono dotacje celowe na zadania zlecone tj. na wspieranie

   osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.100,00 zł.,

-  zwiększono również plan dochodów na wpływy ze zwrotów dotacji otrzymanej od Biblioteki

   o kwotę 8.236,00 zł czyli kwotę brakującą do realizacji projektu Lepsze Jutro,

-  w dziale 852 Pomoc społeczna w związku ze zwiększeniem dotacji po stronie wydatków

   pojawiły się świadczenia społeczne w kwocie 10.100,00 zł.

 

Radny Edward Całka  poprosił Panią Skarbnik, aby poprawki nanoszone do projektu budżetu gminy zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny np. poprzez pogrubienie czcionki.    

 

Przewodnicząca Iwona Parzyszek w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.

 

 

  Ad 4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Iwona Parzyszek oznajmiła radnym, że są do odbioru PITY-R, a także druki oświadczeń majątkowych.  

 

Radna Dorota Obszańska poinformowała o kłopotach z oświetleniem w miejscowości Wielowieś i poprosiła o udzielenie pomocy.  

 

Radny Paweł Jesionka zapytał, kiedy zajmą się uchwałą dotyczącą wywozu śmieci.

 

Burmistrz Marek Żyliński oznajmił, że do czerwca musza czekać na Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Po uchwaleniu takiego programu rozpoczną prace na poziomie gminy. Następnie dodał, że gmina Zalewo jest wkomponowana w program związany ze Związkiem Gmin ,,Czyste Środowisko’’ z siedzibą w Ostródzie, czyli spółką prawa handlowego Rudno. Burmistrz nadmienił, że gmina w chwili obecnej jest na etapie wyceny operatu szacunkowego nieruchomości, na którą podpisał z Spółką Prawa Handlowego Rudno umowę użyczenia. W najbliższym czasie grunt ten zostanie sprzedany dla Rudna i przewidywana jest w tym roku budowa stacji przeładunkowej, która w pewien sposób ma obniżyć koszty m ³ odbieranych odpadów. 

 

Kierownik Inwestycji i Zarządzaniem Mieniem Komunalnym Jan Michalewski odnosząc się do prośby Radnej Doroty Obszańskiej powiedział, że ze względu na dość duże mrozy są bardzo duże kłopoty z oświetleniem, dlatego prosi radnych o wyrozumiałość i cierpliwość.

   

Radny Paweł Jesionka zapytał, Burmistrza czy na spotkaniu z Sołtysami poruszony został temat siatki przeciwśnieżnej.

 

Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że temat ten był poruszony. Większością głosów uznano, iż w bieżącym roku przedsięwzięcia z dużym rozmachem nie będą wykonywać.

Ustalono, iż w trzech newralgicznych miejscach zostanie siatka umieszczona.   

 

   Ad 5. Zamknięcie obrad.

 

     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek o godz. 10.30 zamknęła obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3264