RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 marca 2014r. (środa) XLVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień

26 marca 2014r. (środa) XLVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.

Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 26 lutego 2014 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 28 lutego 2014 r.

5.    Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr III Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2014r.

6.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

7.    Sprawozdanie roczne z działalności Doradcy Burmistrza – prezentacja.

8.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2014r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

9.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

10.  Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy ,,Słoneczko’’ w Zalewie.

11.  Wnioski i zapytania Radnych.

12.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2014 – 2029,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,

3)    w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 r.,

4)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 15 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 32, o powierzchni 0,0409 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,

5)    w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

6)    w sprawie zgłoszenia Sołectw  do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko -Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”    w 2014 roku.

 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4080