INFORMACJA BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 kwietnia 2014r

 

 

      INFORMACJA

                                         BURMISTRZA ZALEWA

                 z dnia 17 kwietnia 2014r.

 

 

Burmistrz Zalewa informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Urząd Miejski (ewidencja ludności) na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę (w upoważnieniu wskazuje się imię/imiona, nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim).

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wystawiane są do dnia 23 maja 2014r.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – w biurze ewidencji ludności,
pokój 7.1.

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu swojego zameldowania na pobyt stały.

 

                                              

 

                                                                                               Burmistrz Zalewa

/-/Marek Żyliński

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4107