Przydatne pliki do pobrania

Otwarte konkursy ofert to najczęściej stosowany tryby udzielania dotacji celowych na realizację zadań publicznych i został opisany w art. 11-19 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (

pliki do pobrania

) Wzory dokumentów niezbędnych w ramach procedury(plik do pobrania) :

1. Oferta realizacji zadania publicznego

2. Umowa o realizacje zadania publicznego

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Regranting to przekazanie dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, został opisany w 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów niezbędnych w ramach procedury (pliki do pobrania):

1. Oferta realizacji zadania publicznego

2. Umowa o realizacje zadania publicznego

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Tryb „małych dotacji” opisany jest w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (

1. plik do pobrania

) Wzory dokumentów niezbędnych w ramach procedury (pliki do pobrania):

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2. Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5328