www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
10457843
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 września 2013 r. (środa) XLI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 września 2013 r. (środa) XLI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 14 sierpnia 2013 r.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

5.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień 2013r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

6.    Wnioski i zapytania Radnych.

7.     Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 – 2024,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.,

3)    w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXII/260/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 15 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania,

4)    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo,

5)    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo,

6)    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na

grunt stanowiący własność Skarbu Państwa - w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Dobrocin,

7)    w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie po  umowie  zawartej  na czas  oznaczony do

3 lat - kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 31, położonej w obrębie Zalewo 2,

8)    w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie po umowie  zawartej na czas oznaczony  do  3 lat - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 110/1, położonej w obrębie Barty, gm. Zalewo.

 

9)    w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie  po  umowie zawartej  na  czas  oznaczony do

      3 lat - kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości, określonej  numerem  ewidencyjnym

      111/1, położonej w obrębie Barty, gm. Zalewo,

 

          8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

           9. Sprawy różne.

         10. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                               

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Iwona Parzyszekdodane: 2013-09-17, 1517 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.