www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734193
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

BURMISTRZ MIASTA ZALEWA ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

 

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

 

BURMISTRZ MIASTA ZALEWA
ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko
       

         Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

I. Wymagania.
    Wymagania niezbędne

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

4.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy     społecznej,

5.      wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika o specjalizacji praca socjalna, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza),

6.      osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

7.      osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

8.      znajomość problematyki społecznej,

9.      znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej (ukierunkowanie na działania służące klientom pomocy społecznej),

10.  doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,

11.  znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe

1. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
2. znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
3. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

6. koncepcja organizacji i pracy MOPS.

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

1.      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

2.      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)

3.      dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

a.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b.      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c.       kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,

d.      kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

e.       kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

4        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

5        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

7        oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych.

III. Specyfika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania Kierownika.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń ( w tym ; zasiłków okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,);

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Do zadań Kierownika Miejskiego Ośrodka należy w szczególności:

·         zarządzanie i prowadzenie MOPS,

·         wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

·         reprezentowanie Miejskiego Ośrodka na zewnątrz,

·         składanie radzie gminy coroczne sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

·         współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

·         opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej programów pomocy społecznej,

·         pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,

IV. Forma i termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „NABÓR NA KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Zalewie.w terminie do dnia 31 maja 2007 roku.

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie,

- pocztą na adres : Urząd Miejski, Ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

VI. Inne informacje:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14

Oferty odrzucone będą do odebrania w Urzędzie lub  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                   Bogdan Hardybała

 

 

 

 dodane: 2007-04-24, 2517 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.