www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
4788831
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo w gminie Zalewo pod nazwą „Plan Urowo” - opublikowano: 2017-06-28
· Ankieta Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - opublikowano: 2017-06-28
· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT - opublikowano: 2017-06-28
· Zapytanie ofertowe znak: RL.271.1.5.2017.AG –Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Zalewo - opublikowano: 2017-06-28
· Postępowanie znak: RL.271.3.2017.AG –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego - opublikowano: 2017-06-28
·  OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo - opublikowano: 2017-06-20
· Zarządzenie Nr 00-50-60/2017 Burmistrza Zalewa z dnia 20 czerwca 2017 r w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień. - opublikowano: 2017-06-20
· Postępowanie znak: RL.271.2.2017.AG – Remonty dróg gminnych na terenie gminy Zalewo - opublikowano: 2017-06-20
· Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa) XLIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00. - opublikowano: 2017-06-19
· ZARZĄDZENIE NR 0050-59/2017 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - opublikowano: 2017-06-14

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 12924 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10217 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 9774 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 9567 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8531 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 7611 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7184 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6667 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6326 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5086 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.