www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278543
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR VII/07 z VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 marca 2007r. od godz. 11.00 do godz. 15.30

 

 

                                PROTOKÓŁ NR VII/07

 

z  VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 marca 2007r.

od godz. 1100 do godz. 15³0

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Ślubowanie radnego.

3. Przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz VI zwyczajnej

    Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Wręczenie podziękowań dla byłych Sołtysów oraz wręczenie zaświadczeń dla nowo

    wybranych Sołtysów.

6. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

7. Informacja o stanie oświaty, kultury i sportu na terenie Gminy Zalewo oraz planowane

    zamierzenia w tym zakresie.

8. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Zalewo.

9. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Barty, gmina Zalewo od osoby fizycznej;

2)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Barty, gmina Zalewo od osoby fizycznej;

3)      w sprawie: sprzedaży na własność część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 109 położona w obrębie Boreczno, gm. Zalewo;

4)      w sprawie: przyjęcia na rok 2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo;

5)      w sprawie: zamiaru przystąpienia do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”;

6)      w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;

7)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

8)      w sprawie: zmian w budżecie gminy,

9)      w sprawie: powołania Rady Młodych,

10)  w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2007.

12. Sprawy różne.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

       Pełna treść protokołudodane: 2011-01-25, 1444 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.