www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268469
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

PROTOKÓŁ NR VIII/07 z VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 2 kwietnia 2007r. od godz. 14.00 do godz. 15.00

 

 

                                    PROTOKÓŁ NR VIII/07

 

z VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 2 kwietnia 2007r.

od godz. 1400 do godz. 1500

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1.  Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad..
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
    1. Uchwała Nr ……… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ……w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Zalewie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        VIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, radnych oraz wszystkich przybyłych gości. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do ustalonego porządku obrad? Żaden z radnych nie miał uwag, a zatem Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że dnia 26 marca 2007 r. wpłynął do niej wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej, podpisany przez 7 radnych:

- Panią Ewę Kruklis

- Panią Iwonę Parzyszek

- Pana Krzysztofa Truszkowskiego

- Pana Marka Ostrowskiego

- Pana Andrzeja Małachowskiego

- Pana Tadeusza Józefowicza

- Panią Wandę Skolimowską

(wniosek stanowi załącznik Nr do protokołu).

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zaproponowany przez wnioskodawców (projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska powiedziała, że ma ksero uzasadnienia i chciałaby rozdać je radnym, celem zapoznania się z tematem.

Pani Przewodnicząca wyraziła zgodę, a po chwili poprosiła o zabranie głosu Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę.

Pan Raca Prawny wyjaśnił, że uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w dalszym ciągu nie ma. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjny Trybunał ma 30 dni na przedstawienie uzasadnienia orzeczenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. Orzeczenie wydano 13 marca 2007 r., a zatem ten termin jeszcze nie upłynął. Pan radca Prawny poinformował, że Urząd Miejski w Zalewie, po otrzymaniu projektu uchwały, kontaktował się telefonicznie z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Urząd Wojewódzki stwierdził, że nie ma przeszkód, aby Rada poddała pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały. Dodał, że należy pamiętać, że każdą uchwałę ocenia Wojewoda. Wojewody formalnie nie ma, zastępuje go Wicewojewoda - Pani Szyszko, która zapewniła, że uchwała w miarę szybko zostanie sprawdzona pod kątem prawnym, mając na względzie fakt, że 29 kwietnia są zarządzone wybory uzupełniające. Pan Adam Czołba powiedział, że wszystko jest w rękach Wojewody. Dodał, że sprawa wcale nie jest taka prosta, na poparcie tego faktu przedstawił kilka wykładni prawnych oraz artykuł       z dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 27 marca 2007. W artykule autor podkreśla, że Ministerstwo cały czas czeka na pisemne uzasadnienie orzeczenia Trybunału. W związku z powyższym nie wiadomo, jak zachowa się Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, gdy otrzyma treść podjętej przez Radę uchwały. Pan Radca prawny powiedział, że niektórzy lokalni dziennikarze wprowadzają czytelników w błąd, pisząc np., że Rada może stwierdzić nieważność uchwały. To jest fałszowanie całej sprawy, gdyż stwierdzić nieważność podjętej uchwały może Wojewoda lub Wojewoda poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w sytuacji, gdy Wojewoda nie zdążył zrobić tego w ciągu 30 dni. Rada, co najwyżej, może swoją wcześniejszą uchwałę uchylić. Dodać należy, że niektóre sprawy są w WSA i sędziowie zawiesili postępowania, ponieważ czekają na pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału.

Pani Skolimowska powiedziała, że Rada właśnie chce uchylić uchwałę z 25 stycznia 2007 r., a dalszy los uchwały zależy od Wojewody.

Pan Radca Prawny powiedział, że kalendarz wyborczy został uruchomiony i wydane zarządzenia w sprawie wyborów uzupełniających może uchylić tylko Wojewoda. Można jakoś postulować do Wojewody w sprawie zarządzeń, ale decyzja należy do niego. Pan Radca Prawny przytoczył przykład Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby wykazać że sprawa wcale nie jest taka prosta. W treści jednego z artykułów zamieszczona jest wypowiedź Wojewody Mazowieckiego, który zapowiada, że przed WSA w Warszawie będzie bronił stanowiska, że mandat Pani Waltz wygasł.

Pani Skolimowska zapytała, czy nie ma przeciwwskazań, aby dzisiaj taką uchwałę podjąć?

Pan Radca Prawny powiedział, że nie ma. Dodał, że fakt, iż nie ma urzędującego Wojewody, może być utrudnieniem w całej sprawie. Są pewne mechanizmy, które działają u Wojewody i nie wiadomo, jak w tej sprawie zachowa się Wicewojewoda.

Pani Parzyszek powiedziała, że Rada musi dojść do porozumienia w kwestii uchwały. Dodała, że sprawa jest bardzo trudna pod względem prawnym i radni na pewno sobie z nią sami nie poradzą, a zatem należy ostateczną decyzję pozostawić Wojewodzie. On posiada odpowiednie zaplecze prawne i prawników.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu radnemu Czyszkowi.

Pan Czyszek, zapytał obecnego na sali Pana Jarosława Piechotkę, czy odwoływał się od uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. Jeśli tak, to do kogo, jeśli nie to poprosił o podanie przyczyny.

Pan Piechotka powiedział, że uchwała, którą podjęła Rada Miejska w Zalewie, była w tym czasie jedyną taką uchwałą w Polsce w sprawie mandatu radnego. Pan Piechotka dodał, że nie było przesłanek ku temu, aby odwoływać się od tej uchwały. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, a on jest w trakcie odwołania. Powiedział, że jego pismo jest u Wojewody i u Komisarza Wyborczego. Dodał, że sprawa jest w toku i teraz wszystko zależy od Rady Miejskiej, czy podejmie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały z 25 stycznia 2007 r. Dalsze decyzje podejmie Wojewoda. Pan Piechotka dodał, że już teraz ma potwierdzenie swoich racji w formie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że jeśli Wojewoda podejmie decyzję niekorzystną dla niego, to sprawa na pewno znajdzie się w sądzie.

Pan Czyszek zapytał, czy upłynął już termin do wniesienia odwołania i do kogo wniesione jest odwołanie?

Pan Piechotka odpowiedział, że wyrok Trybunału jest powszechnie znany i ma przekonanie, że Wojewoda, nie będzie decydował wbrew orzeczeniu. Jeśli zdarzy się inaczej, to są zarządzone nowe wybory i on będzie w nich startował. Powiedział, że złożył zapytanie do Wojewody w sprawie prawidłowości uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 stycznia 2007 r. Dodał, że nie wyklucza możliwości odwołania się do sądu w zależności od wyniku rozstrzygnięcia.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Burmistrzowi.

Pan Burmistrz powiedział, że pan Piechotka przedstawia nieprawdziwe informacje. Dodał, że Rada Miejska w Zalewie nie jest jedyną Radą w Polsce, która podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu. Podał dla przykładu Kętrzyn, gdzie Rada ponownie przegłosowała, że Burmistrzowi wygasł mandat.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Czyszkowi.

Pan Czyszek poprosił o chwilę przerwy celem ustalenia stanowiska przez radnych.

Pani Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę.

 

Pani Przewodnicząca, po przerwie, poddała projekt uchwały pod głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych.

„Wstrzymało” się od głosu 6 radnych.

 

Uchwała została podjęta.

 

Ad 4.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił, więc Pani Przewodnicząca przeszła do punktu 5 porządku obrad.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

Pani Przewodnicząca odczytała list od Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Piotra Żuchowskiego, z życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych (list stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do niej wniosek od Pana Tadeusza Józefowicza w sprawie rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (wniosek stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu). Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że na najbliższej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie odwołania Tadeusza Józefowicza z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Dodała, że będzie również podjęta uchwała w sprawie wyboru i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Pani Przewodnicząca odczytała skargę na czynności Pana Burmistrza, która wpłynęła do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie od jednej z mieszkanek Zalewa. Sprawa dotyczy wykupu mieszkania, na który to wykup Urząd Miejski nie wyraził zgody, z uwagi na fakt, iż Pani ta nie zamieszkuje sama w tym lokalu i nie jest on jej samodzielną własnością. Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby z tym tematem zapoznała się każda z Komisji na swoich posiedzeniach.

Pan Radca Prawny wyjaśnił, że Wojewoda zakwalifikował pismo, jako skarga na czynności organu wykonawczego. Rada jest władna, aby rozstrzygnąć sprawę w formie uchwały. Pan Radca Prawny zaproponował, aby tematem tym zajęła się jedna z Komisji stałych, która zakresem zadań byłaby najbardziej zbliżona do omawianego zagadnienia. Rada powinna podjąć uchwałę w ciągu 2 miesięcy ( czy skargę uznaje za słuszną, czy też nie ).                    W poprzednim roku Rada podejmowała podobną uchwałę w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły.

Pani Przewodnicząca zapytał, którą z Komisji proponuje Pan Radca Prawny?

Pan Radca Prawny odpowiedział, że najwłaściwszą wydaje się Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Podkreślił, że procedurę rozpatrzenia skargi ustala Rada i jeśli uzna, że każda z Komisji powinna zapoznać się z tematem, to nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że przedstawi skargę w sprawach różnych na Komisjach.

Pan Burmistrz powiedział, że aby rozstrzygnąć obiektywnie skargę trzeba wysłuchać obydwu stron. Dodał, chyba nie jest koniecznym, aby Rada tak zagłębiała się w życie prywatne mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdził, że to on rozpatrywał sprawę i wszelkich wyjaśnień może udzielić radnym na poszczególnych posiedzeniach Komisji. Jeśli Rada podejmie rozstrzygnięcie niekorzystne dla tej Pani narazi się na nieprzychylne uwagi. Natomiast jeśli rozstrzygnięcie będzie pozytywne dla tej Pani, to należy się liczyć z tym, że byłemu mężowi trzeba zapewnić jakiś lokal mieszkalny. Urząd Miejski zaproponował, aby mieszkanie podzielić na 2 lokale, ale ta Pani się nie zgodziła, argumentując to tym, że lokal należy się jej. Pan Burmistrz dodał, że odstąpił od rozstrzygnięcia i nie sprzedał lokalu żadnemu z małżonków.

 

Ad 6.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani  Przewodnicząca  dokonała zamknięcia

VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała

 

             Iwona Głąb                                                           

 

 

 dodane: 2010-12-15, 1585 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.