www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278622
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR IX/07 z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 13 kwietnia 2007r. od godz. 10.00 do godz. 11.45

 

 

                                    PROTOKÓŁ NR IX/07

 

z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 13 kwietnia 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1145

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz z VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2 położona w miejscowości Zalewo przy ul. Kolejowej,

2)      w sprawie: upoważnienia  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  do     

      zawiadomienia w  formie  pisemnej   Sekretarza  Gminy  Zalewo  i   Skarbnika     

     Gminy  Zalewo o ciążącym  na  nich  obowiązku  złożenia  oświadczenia 

      lustracyjnego,  do którego zobowiązani  zostali,  jako  osoby pełniące funkcje 

      publiczne, przez ustawę z dnia 18   października   2006 r.  o   ujawnianiu  

      informacji  o   dokumentach   organów  bezpieczeństwa  z lat 1944 – 1990 

      oraz  treści  tych  dokumentów (Dz.U. Nr 218,  poz. 1592, Nr 249, poz. 1832,

      ze zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162),

3)      w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXIX/336/2001 Rady

      Miejskiej w Zalewie  z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia przez Radę   

      Miejską w Zalewie  wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego

      pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

     Gminy Zalewo,

4)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr VII/44/07

      Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok  

      2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo,

5)      w sprawie: zmian w budżecie,

6)      w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, dokonania          

     wyboru nowego członka tej Komisji oraz wprowadzenia zmiany do treści 

     uchwały Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2006 r. w

     sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania  

     wyboru przewodniczącego tej Komisji,

7)      w sprawie: powołania Radnej Pani Ewy Anny Kruklis do składu dwóch komisji stałych oraz dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych Komisji.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

          

Pełna treść protokołudodane: 2011-01-25, 1407 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.