www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734214
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Ogłoszenie Nr 3/2007 o naborze z dnia 21 maja 2007r. p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza ponowny nabór na stanowisko referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych

 

 

Ogłoszenie Nr 3/2007 o naborze

z dnia 21 maja 2007r.

 

 

p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza ponowny nabór na stanowisko

referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie średnie i 2-letni staż pracy przewidziane w załączniku Nr 3 /Tabela VI stanowisk pracowniczych wspólnych dla wszystkich urzędów/ do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmianami);

2. znajomość przepisów o dodatkach mieszkaniowych i zaliczkach alimentacyjnych;

3. umiejętność obsługi komputera;

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. odporność na stres i poczucie odpowiedzialności;

6. nieposzlakowana opinia.

 

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. umiejętność pracy w zespole;

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność;

3. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o zaliczkach alimentacyjnych:

    -  przyjmowanie wniosków;

    -  wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia;

    -  sporządzanie list wypłat i przelewów;

    -  sporządzanie sprawozdań;

    -  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przypadku odwołań od wydanych decyzji.

2. Udzielanie  niezbędnych  informacji  i  wyjaśnień  na  temat  zasad  przyznawania    dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych.

3.  Kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4. oświadczenie o tym, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska;

       6. kwestionariusz osobowy.

 

 

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych” w terminie do dnia                4 czerwca 2007 r.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,                 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: p.o. Kierownika MOPS – Lidia Dmytryszyn. Nr tel. (089) 758-89-61

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanymdodane: 2007-05-21, 2455 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.