www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278616
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

PROTOKÓŁ NR XIII/07 z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 29 czerwca 2007r. od godz. 7.30 do godz. 8.15

 

 

                                  PROTOKÓŁ NR XIII/07

 

z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 29 czerwca 2007r.  od godz. 7.30 do godz. 815

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1.  Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad..
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
    1. Uchwała Nr ……… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ……w sprawie zmian w budżecie gminy.
  4. Wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        XIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Panią Skarbnik – Alinę Mielcarz oraz wszystkich radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby pkt 4  Wnioski i zapytania radnych był punktem 3 porządku obrad.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 15 radnych.

 

Ad 3 i 4.

 

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis powiedziała, że bardzo żałuje, że na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej nie ma Pana Radcy Prawnego, gdyż jego wczorajsze wyjaśnienia dotyczące braku możliwości oddzielnego głosowania nad przedstawionymi w jednym projekcie uchwały odrębnymi zagadnieniami, osobiście jej nie satysfakcjonują. Wobec powyższego Pani Kruklis złożyła na ręce Pani Przewodniczącej pismo skierowanie do Pana Radcy Prawnego. W tym miejscu Pani Kruklis odczytała treść pisma (pismo stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska powiedziała, że nadal uważa, że próbowano manipulować radnymi. Dodała, że w uchwale budżetowej zapisane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawów komputerowych”, dnia 31 maja ten zapis brzmiał „Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki” a na sesji wczorajszej okazało się, że zapis brzmi „Zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki i klimatyzacji”. Powiedziała, że nie chodzi o to czy ten zapis powinien się tam znaleźć czy nie, ale chodzi o to jaką drogą to się odbyło. Zapytała, dlaczego radni nie mogli przegłosować tych zmian w formie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści odpowiedniej uchwały, w konkretnym punkcie. Dlaczego nie można było zapisać, że zapis w brzmieniu „Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki” otrzymuje brzmienie „Zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki i klimatyzacji”? Jeśli przyjmiemy, że kserokopiarka jest integralną częścią zestawu komputerowego, ponieważ trzeba drukować i kopiować dokumenty, to klimatyzacja ma się nijak do tych przedmiotów. Dodała, że jeśli zostały zaoszczędzone pieniądze to można utworzyć 12 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup klimatyzacji do UM”. Niektórzy radni nie zgadzają się na takie ich traktowanie i  czują się zmanipulowani. Dodała, że jeśli ktoś przedstawia racjonalne argumenty to na wiele rzeczy można się zgodzić, ale to musi być poparte konkretami. Powiedziała, że na wczorajszej sesji z radnych zrobiono „krwiopijców”, gdyż odjęli dzieciom od ust pieniądze. Zwróciła jednak uwagę na, że nie były to pieniądze na stypendia tylko dla pracodawców. Zaznaczyła,  że również Radca Prawny ewidentnie manipuluje radnymi a przy tym używa takich argumentów jak: „Każdy się może pomylić”. Powiedziała, że Radca Prawny powinien przedstawić konkretne rozwiązanie prawne i podać artykuł, zgodnie z  którym należy postępować. Dodała, że po to Pan Adam bierze pensje, żeby prowadzić radnych według prawa, a nie, żeby radni wysłuchiwali takich argumentów, że „pożal się Boże”.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis powiedziała, że zgodnie z sugestią Pana Burmistrza zwróciła się z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej , przedstawiając w nim wątpliwości radnych, które odzwierciedliły się w wczorajszym głosowaniu oraz formułując zapytania zbliżone treścią  do treści pisma skierowanego do Radcy Prawnego, jak również o interpretację możliwości wprowadzenia do projektu uchwały zmian w formie przedstawionej na poprzedniej sesji. Dodała, że ma nadzieję, że w niedługim czasie otrzyma odpowiedź i z pewnością o jej treści poinformuje.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska zapytała, czy jeśli podczas głosowania 7 radnych zagłosowałoby za podjęciem uchwały, paru radnych  przeciw i kilku wstrzymałoby się od głosu to czy uchwała zostałaby podjęta?

Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie ma co spekulować tylko należy przystąpić do głosowania.

Pan Sokołowski wyjaśnił, że uchwała przechodzi większością głosów nawet, gdyby 14 radnych się wstrzymało od głosowania, a jeden z radnych byłby za podjęciem uchwały to uchwała zostałaby podjęta.

Pan Czyszek zaapelował o przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, ponieważ są to pieniądze dla pracodawców, którzy zatrudniają młodocianych pracowników. Dodał, że sam miał do czynienia z takimi pracownikami i uważa, że jest to bardzo istotna sprawa, gdyż młodzi ludzie mogą sporo się nauczyć, a z drugiej strony dość uciążliwe dla pracodawcy ponieważ musi poświęcić młodocianemu pracownikowi sporo czasu. Wspomniał również, że ważną sprawą jest zakup radarowego miernika prędkości dla Zalewskiej Policji. Zakup radaru przyczyni się do ograniczenia prędkości na naszych drogach a to z kolei do zmniejszenia liczby wypadków i zwiększenia bezpieczeństwa. Dodał, że jemu też nie wszystko się podoba, ale są rzeczy ważne i ważniejsze i czasami trzeba zagłosować „za” dla dobra sprawy.

Pani Skolimowska powiedziała, że właśnie po dzisiaj zwołana została sesja nadzwyczajna, aby przegłosować rzeczy istotne.

Pani Helwak powiedziała, że zgadza się z argumentacją Pani Skolimowskiej, ale uważa, że radni powinni zagłosować za podjęciem uchwały. Dodała, że sprawą zakupu urządzenia klimatyzującego do Urzędu Miejskiego zajmie się Komisja Rewizyjna.

Pan Kruklis powiedziała, że to, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna będzie niejako po czasie. Dodała, że chciałaby ponowić swoją wczorajszą propozycję, aby zagłosować z pominięciem zmiany w załączniku ‘3 a’. Powiedziała, że nie byłoby problemu, gdyby radni zagłosowali nad uchwałą, w której treści nie ma zapisu mówiącego o przyjęciu zmian w treści załącznika ‘3 a’. Zaproponowała, aby zagłosować jedynie za zmianami omówionymi i przedyskutowanymi na komisjach.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że wczoraj na sesji padły racjonalne argumenty przedstawione przez Panią Skarbnik m.in. w postaci jednego z  zapisów uchwały budżetowej. Dodała, aby nie popadać w paranoję, ponieważ jeśli Burmistrz ma takie prawo, to dlaczego nie miałby z tego skorzystać. Powiedziała, że na wczorajszej sesji bardzo dużo czasu poświęcono tematowi klimatyzatora i dzisiaj należy skupić się nad podjęciem uchwały.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Sokołowskiemu.

Pan Sokołowski powiedział, że skoro zgłoszony był wczoraj wniosek to trzeba było głosować za projektem uchwały bez słów „i klimatyzacji”.

Pani Kruklis powiedziała, że wczoraj zgłaszała taką propozycję, ale część radnych opowiedziała się za pierwotnym projektem uchwały bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

Pan Sokołowski powiedział, że grupa radnych klubu od Dawida, którzy byli za pominięciem słów „i klimatyzacji” mogli się zebrać i zgłosić swój projekt uchwały.

Pani Kruklis zaprotestowała, aby Pan Sokołowski nie używał nazwy klub od Dawida, bo klub ten ma swoją nazwę „Pomocni wszystkim”.

Pani Skarbnik zapytała Panią Kruklis dlaczego ma zastrzeżenia do klimatyzacji, a nie zgłasza zastrzeżeń co do kwestii budowy oświetlenia w miejscowościach gminnych.

Pani Kruklis wyjaśniła, że ta zmiana była omawiana na komisjach, dlatego nie ma do niej zastrzeżeń. Natomiast  w przypadku klimatyzacji mamy do czynienia z innym działaniem, rzecz została już zrobiona i stawia się radnych przed faktem dokonanym.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt nie wyraził chęci a zatem Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z załącznikami  o następującej treści: pobierz załącznik

 

Załącznik Nr 1 - projekt uchwały

 

 

Pan Sokołowski zgłosił wniosek, aby Pani Skarbnik nie odczytywał treści całej uchwały.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.

„Przeciwko” przyjęciu wniosku głosował 1 radny.

Wstrzymało” się od głosu 2 radnych.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.

„Przeciwko” podjęciu uchwały głosowało 2

„Wstrzymało” się od głosu 3.

Pani Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta większością głosów.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

 

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Iwonie Parzyszek.

Pani Parzyszek zwróciła się do Pani Skarbnik i powiedziała, że nikt z radnych nic do niej nie ma i nie powinna płakać, gdyż jest to niepotrzebne i nie na miejscu. Dodała, że nie o Panią Skarbnik tu chodzi.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie powinno być tak, że w ogóle o kogoś chodzi. Żadne osobiste sprawy nie powinny przesłaniać  radnym ważnych spraw gminy i jej mieszkańców.

Pani Skolimowska powiedziała, że wczoraj na boku rozmawiała z Panem Czyszkiem i doszli do wniosku, że jest atmosfera konfliktu i chęć podzielenia radnych na obozy. Dodała, że na jednej z komisji poczuła się postawiona do kąta przez Pana Burmistrza, gdyż poruszyła temat rannego hałasu przy sklepie Pana Taraszkiewicza, a według Pana Burmistrza są to jakieś „dyrdymały” i odpowiedział jej; „Niech się ludzie przyzwyczają”. Wyraźnie zaznaczyła, że radni zostali wybrani po to, aby wysłuchiwać mieszkańców i informować o tym pana Burmistrza. Podobnie było z Panią Grzywną, która wspomniała o lampach w Urowie. Pan Burmistrz na nią naskoczył, a ona biedna skuliła uszy.  Na szczęcie z pomocą przyszedł pan Czyszek i wyjaśnił o co tam chodzi. Dodał, że na pewno lepiej będzie, gdy lampa będzie oświetlała przystanek niż jakieś krzaki czy pola. Stwierdziła, ze jeśli można to trzeba zmieniać na lepsze. Najważniejsze jest, aby rozmawiać, bo przecież nikomu nie chodzi o to, aby zamknąć sklep.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że popiera Panią Skolimowską i dodała, że rzeczywiście radni są w złej sytuacji, gdyż z jednej strony muszą liczyć się z słowami władzy a z drugiej strony mają obowiązek słuchać i pomagać mieszkańcom. Dodała, że Pan Burmistrz ze swej strony również powinien uważnie słuchać radnych i mieszkańców i nie bagatelizować ich problemów. Powiedziała, że nikt nie powinien być lekceważony.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Tadeuszowi Józefowiczowi.

Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że Burmistrz jest wykonawcą uchwał Rady. Wczoraj, z uwagi na przeciwny głos Pani Iwony Parzyszek, Pan Burmistrz powiedział, że żałuje, że załatwiał świetlicę w Girgajnach  i drogę do Girgajn.  Dodał, że takie słowa nie powinny paść z ust Pana Burmistrza. W ten oto sposób rozsiewana jest atmosfera konfliktu i zamętu.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że Pan Józefowicz ma rację i Pan Burmistrz nie powinien wypowiadać się w ten sposób. Dodała, że zwróci mu uwagę.

Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że o świetlicę starał się poprzedni radny i projekt           o dofinansowanie pisany był w poprzednim roku przez Panią Annę Grzeszczak. Dodała, że są to zadania ujęte w budżecie, a zatem Pan Burmistrz ma obowiązek realizować te zadania. Powiedziała, że to nie jest jej „widzimisię”, tylko Burmistrz jest zobligowany do realizacji budżetu. Stwierdziła, że wypowiedź Burmistrza w stylu „gdyby nie moi znajomi...” jest jak najbardziej nie na miejscu. Dodała, że Pan Burmistrz nie robi tego dla niej samej tylko dla wszystkich mieszkańców. Odniosła wrażenie, że gdyby te zadania nie były zaplanowane       w poprzednim budżecie to sołectwo Giragajny nie miałoby ani świetlicy, ani drogi.

Pani Kruklis podziękowała Pani Przewodniczącej, za to, że usłyszała zdanie, iż w przyszłości będzie się starała zwracać uwagę na  pewnego rodzaju elementy zachowania Pana Burmistrza, jako osoby wprowadzającej i sugerującej istnienie wzajemnych animozji. Dodała, że wczoraj  bardzo długo czekała na reakcję Pani Przewodniczącej, gdy podczas obrad padały w kierunku jej osoby stwierdzenia w stylu: „Rada Kruklis zna się na wszystkim”, czy stwierdzenia sołtysów, które de facto były obrażaniem jej osoby. Powiedziała, że bardzo się cieszy z faktu, iż Pani Przewodnicząca zadeklarowała, że w przyszłości będzie zwracać uwagę na tego rodzaju zachowania.

Pani Helwak powiedziała (odnośnie wypowiedzi Pani Parzyszek), że pamięta jak Pan Burmistrz na komisji powiedział, że nie był przeciwny utworzeniu  świetlicy w Girgajnach tylko, gdyby wiedział w jakim stanie jest budynek, to by się na to nie zgodził. Dodała, że w kwestii uchwały w sprawie zmian w budżecie wina jest obustronna, gdyż radni mieli wcześniej dostarczone materiały i mogli się z nimi zapoznać.  Wszelkie wątpliwości należało omówić na komisjach, wtedy byłby czas, aby wprowadzić zmiany do projektu. Dodała, że można było wywnioskować, że Pani radna Kruklis wcześniej wiedziała o tej zmianie, ale na komisjach nic nie wspomniała. Wczoraj było już za późno, aby wprowadzać zmiany do projektu uchwały, a gdyby ta sprawa poruszona została na komisjach, to byłaby jeszcze jakaś szansa.

 

Ad 6.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani  Przewodnicząca  dokonała zamknięcia

XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

             Iwona Głąb                                                                   Krystyna Kacprzak                                                        

 

 

 dodane: 2010-12-15, 1410 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.