www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268268
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

PROTOKÓŁ NR XIV/07 z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 16 czerwca 2007r. od godz. 10.00 do godz. 10.25

 

 

                                      PROTOKÓŁ NR XIV/07

 

z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 16 czerwca 2007r.  od godz. 1000 do godz. 1025

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
    1. Uchwała Nr ……… Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ……w sprawie  nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zalewo obręb 2 od osoby fizycznej.
  5. Sprawy różne.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

 

        XIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzył Pan Marek Ostrowski, Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitał: Pana Burmistrza – Bogdana Harbybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, Panią Skarbnik – Alinę Mielcarz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę oraz wszystkich radnych. 

 

Ad 2.

 

Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że w obradach uczestniczy 10 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pan Wiceprzewodniczący zaproponował, aby w pkt 4  ppkt b wprowadzić uchwałę               w sprawie zmian w budżecie gmin.

 

Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 10 radnych.

 

Ad 3.

Wnioski i zapytania radnych.

 

Pan Wiceprzewodniczący udzielił głosu Pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska zapytała Pana Burmistrza co stało się z  tablicą informacyjną w pobliżu szkoły w Zalewie? Zapytała czy tablica zniknęła tylko na chwilę czy na zawsze?

Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie została połamana po sobotniej dyskotece.

Pani Skolimowska powiedziała, że w pierwszej chwili pomyślała o tym, że tablica została zdjęta, aby wymienić w niej powierzchnię przeznaczoną do umieszczania informacji.

Pan Burmistrz powiedział, że po sobotnich dyskotekach poprzewracane są kosze i powyginane znaki drogowe. Dodał, że młodzież zachowuje się okropnie.

Ad 4.

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały:

 

a)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zalewo obręb 2 od osoby fizycznej.

 

Pan Burmistrz przeprosił radnych, że „co nagle to po diable”, ale dodał, że wniesienie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie było spowodowane koniecznością  zabezpieczenia środków na wykup gruntów nad jeziorem.  Powiedział, że był pewien,  iż w takiej sytuacji wystarczy podpisane porozumienie i już automatycznie środki są zapewnione, ale okazało się, że tak nie jest. Dodał, że w chwili przystąpienia do podpisania wstępnego aktu notarialnego Gmina musi mieć zabezpieczone środki na wykup nieruchomości. Powrócił do 1 projektu uchwały i powiedział, że radni mają przed sobą zmieniony projekt uchwały. Wyjaśnił, że do zapisu § 1 projektu uchwały zostało dopisane na jaki cel działka jest przeznaczona ( z przeznaczeniem na cele publiczne związane  z przeznaczeniem pod kąpielisko wraz z pasem wzdłuż jeziora z przeznaczeniem jako deptak). Jeśli po podpisaniu wstępnego aktu notarialnego Gmina wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych a zapisu by nie było to Agencja mogłaby odmówić wykupu i skorzystałaby z prawa pierwokupu nieruchomości. Dodał, że w ciągu miesiąca zostanie ogłoszony przetarg „Związku Gmin Jeziorak” na budowę pomostów.  Powiedział, ze w Zalewie pomost stały zostanie umieszczony w miejscu, gdzie planowane jest kąpielisko. Dodatkowo zostanie wybudowany pomost w ramach realizacji przedsięwzięcia budowy eko – marin, który umiejscowiony zostanie w zatoce.

Pani Skolimowska zapytała czy całe 20 tys. zł ujęte w budżecie zostanie przeznaczone na wykup?

Pan Burmistrz odpowiedział, że w porozumieniu zawarta jest kwota 30 tys. zł za hektar, ale działka jest sporo mniejsza. Dodał, że wykup, akt notarialny oraz inne związane z tym koszty wyniosą prawdopodobnie około 20 tys. zł.

 

Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt w/w uchwały oraz  poddał go pod głosowanie..

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwały

 

b)      w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pan Wiceprzewodniczący udzielił głosu Panu Czyszkowi.

Pan Czyszek zapytał z jakiej sprzedaży planowane są wpływy na wykup gruntów nad jeziorem?

Pani Skarbnik powiedziała, ze chodzi o stary budynek Urzędu Miejskiego. Dodała, że wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będą wyższe niż planowano.

Pan Czyszek zapytał na jaką kwotę zrobiono wycenę?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na kwotę 277 tys. zł.

 

Pan Wiceprzewodniczący poddał  pod głosowanie w/w projekt uchwały/

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.

 

 

 

Ad 5.

Sprawy różne.

 

Pan Wiceprzewodniczący udzielił głosu Panu Kotykowi.

Pan Kotyk poruszył temat przejazdu przez most na Kanale Elbląskim za miejscowością Duba. Powiedział, ze jak się jedzie z Iławy w kierunku Zalewa to należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, ale prawa strona jest całkowicie niewidoczna. Zwrócił się z prośbą, aby wyciąć krzaki przy barierkach pomostu i w ten sposób uwidocznić nadjeżdżający z naprzeciwka samochód.

Pan Burmistrz powiedział, że miał dwa przypadki kiedy wjechał na most a z naprzeciwka nadjechał samochód, któremu musiał szybko ustąpić pierwszeństwa. Dodał, że na tym mości trzeba zachować szczególną ostrożność i zwolnić prędkość.

Pan Kotyk powiedział, że zmniejszenie prędkości nie jest rozwiązaniem, gdyż wjeżdżając na most w ogóle nie widać samochodów nadjeżdżających z drugiej strony. Jedyne rozwiązanie to wyciąć krzaki po obu stronach jezdni i na moście.

Pan Burmistrz powiedział, że obok jest teren prywatny i Pan Świątkowski na pewno nie zgodzi się na wycięcie krzaków na jego prywatnym terenie. Dodał, ze zwróci uwagę na to, czy rowy i pobocza zostały oczyszczone. Powiedział, ze Urząd Marszałkowski w przyszłości planuje remont drogi Zalewo – Boreczno – Iława i wtedy prawdopodobnie zostanie również zbudowany nowy most. Dodał, ze ten obecny na pewno nie zostanie rozebrany, gdyż jest to zabytek zbudowany w początkowych latach XX wieku.

 

Ad 6.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

 

Pan Burmistrz podkreślił, że w naszej gminie szerzy się wandalizm. Dodał, że będzie musiał zwrócić się na piśmie do Posterunku Policji z prośba o szerszą interwencję w tych sprawach. Stanowczo powiedział, że nie może być tak, że po każdej sobocie jest albo zniszczona fontanna, albo poprzewracane znaki czy kosze albo zniszczone tablice  informacyjne. Zapewnił, że tablica będzie wyremontowana i postawiona. Dodał, ze zwrócił się do firmy „DAM-ROB” z prośbą o wykonanie fontanny z metalu i plastiku, która będzie bardzo wytrzymała. Powiedział, że ma nadzieję, iż na „Dni Zalewa” z fontanny będzie tryskać woda.

 

Ad 6.

Pan Wiceprzewodniczący zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pan Wiceprzewodniczący  dokonał zamknięcia XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                               Wiceprzewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej

 

              Iwona Głąb                                                                    Marek Ostrowski

                                                                    

 

 dodane: 2010-12-15, 1429 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.