www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278539
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR XV/07 z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 sierpnia 2007r. od godz. 10.00 do godz. 12.15

 

 

                        PROTOKÓŁ NR XV/07

 

z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 sierpnia 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1215

 

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: wyrażenia zgody przez Radą Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 310 położoną w obrębie Bajdy, Gm. Zalewo.

2)      w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat część z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 192/2 położoną w miejscowości Zalewo przy ulicy Tartacznej.

3)      w sprawie: sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej części nieruchomości   

      oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 30 położona w  

      miejscowości Zalewo przy ul. 29-go Stycznia na rzecz osoby fizycznej

      (dotychczasowego dzierżawcy), której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w

      nieruchomości wraz z roszczeniem o jej nabycie z mocy odrębnych przepisów.

4)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/18/06

      Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

5)      w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

      dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo.

6)   w sprawie: zmian w budżecie gminy.

      7. Sprawy różne.

      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      9. Zamknięcie obrad.

 

 

Pełna treść protokołudodane: 2011-01-25, 2096 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.