www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278587
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

PROTOKÓŁ NR XVIII/07 z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 16 listopada 2007r. od godz. 9.00 do godz. 11.00

 

 

                   PROTOKÓŁ NR XVIII/07

 

z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 16 listopada 2007r.  od godz. 900 do godz. 1100

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie na następującymi projektami uchwał:

a)      w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

b)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

c)      w sprawie: zmian w budżecie gminy.

d)  w sprawie: zrzeczenia się przez Gminę Zalewo dochodzenia roszczenia z tytułu    

     bezpodstawnego  wzbogacenia  w   przypadku  uzyskania   przez    Gminę 

     dofinansowania na realizacją projektu „Budowa oświetlenia drogowego w

     miejscowości  Zatyki”   złożonego   w   ramach  Sektorowego   Programu

     Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz

     rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi

     oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

e)      w sprawie: powołania komisji doraźnej uprawnionej do opiniowania wniosków o nadanie Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa”.

  1. Sprawy różne.
  2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie obrad

                                                                      

Ad 1.

        XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Panią Wiolettę Gamrat – Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Pana Adama Czołbę – Radcę Prawnego oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

- w pkt 4 ppkt b i c zostaną wycofane z porządku obrad sesji.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3.

Wnioski i zapytania radnych.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Sokołowskiemu.

Pan Sokołowski wystosował prośbę o zaproszenie na najbliższą sesję zwyczajną Dyrektora Parku Krajobrazowego, który wystąpi z  20 - minutową  prelekcją na temat obszarów „NATURA 2000”.

Pani Przewodniczaca udzieliła głosu Panu Józefowiczowi.

Pan Józefowicz zapytał - do kogo zgłaszać awarię wodociągów i kanalizacji np. w weekend?

Pan Burmistrz powiedział, że wszelkie awarie należy zgłaszać do Kierownika ZGK – Pana Mirosława Stańczyka.

Pan Józefowicz zapytał - czy można postarać się o to, aby ranny autobus z Zalewa do Morąga zatrzymywał się przy starej świetlicy w Sadławkach, gdyż młodzież z Dajn, ucząca się w Dobrocinie, musi chodzić na przystanek do Wielkiego Dworu?

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Parzyszek.

Pani Parzyszek zapytała - kto teraz będzie wywoził plastik, gdyż umowa Pana Brejty już wygasła.

Pan Burmistrz powiedział, że Gmina zwróciła się do przedsiębiorcy z Morąga, który zaproponował ofertę trochę droższą od Pana Brejty, ale za to bogatszą w usługi. Dodał, że póki co Gmina będzie korzystała z usług Pana Brejty i w najbliższym czasie podejmie z nim rozmowy.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Piechotce.

Pan Piechotka zapytał - do jakiej kategorii dróg należy droga z Zalewa w stronę Gajd i kto jest odpowiedzialny za jej odśnieżanie?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i odpowiada za nią Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dodał, że najczęściej w obrębie miasta sprzątania letniego czy odśnieżania podejmuje się nasze miasto. Wyjaśnił, że asfaltową drogą gminną jest droga z Bart do Girgajn i to Urząd za nią odpowiada. Powiedział, że Gmina ma już wybrane oferty na odśnieżanie naszych dróg gminnych. Zaapelował, aby podczas śnieżyc mieszkańcy uzbroili się                 w cierpliwość i nie dzwonili do Urzędu z skargami lub prośbami o szybką interwencję            w odśnieżaniu, gdyż często odśnieżanie w takich warunkach jest znacznie utrudnione               i czasochłonne.

Pani Przewodnicząca zapytała - kto odpowiada za drogę do Morąga?

Pan Burmistrz odpowiedział, że droga od Dzierzgonia do Małdyt jest drogą wojewódzką i odpowiada za nią Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast droga z Małdyt do  Morąga jest drogą powiatową, za którą troszczy się Zarząd Dróg Powiatowych.

Pani Parzyszek zapytała czy jest możliwe, aby pług wyruszał odśnieżać drogi z samego rana jeszcze zanim ludzie jadą do pracy?

Pan Burmistrz odpowiedział, że w sytuacji, gdy jest śnieżyca pługi mają obowiązek wyjechać do odśnieżania nawet w nocy, jednak zawsze jest tak, że któraś wieś jest pierwsza a któraś ostatnia. Dodał, że gminy nie stać na wynajęcie kilku odśnieżarek, które w jednym czasie będą odśnieżać różne tereny gminy.

Pani Helwak zapytała - jak długo potrwa jeszcze uzdatnianie wody w hydroforni w Bądkach?

Pan Czyszek przedstawił wniosek rady sołeckiej i mieszkańców  wsi Międzychód dotyczący budowy placu zabaw dla dzieci. Dodał, że jest działka do wykorzystania, która prawdopodobnie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, ale trzeba wystąpić do ANR z prośbą o jej przejęcie.

Pan Burmistrz powiedział, że w zamian za przekazane grunty Agencja chce, aby Gmina przejęła zrujnowaną substancję mieszkaniową. Dodał, że Gmina się zastanawia nad podjęciem takiego kroku. Podkreślił, że wszelkie wnioski zgłoszone na zebraniach sołeckich zostały przekazane do Agencji.

Pan Czyszek powiedział, że przed sklepem w Rąbitach tworzy się potężna kałuża i mieszkańcy chcą zrobić w tym miejscu studzienkę kanalizacyjna i odpływ, co będzie kosztowało około 1 tys. zł. Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o dodatkowe środki na ten cel z budżetu Gminy. Dodał, że wioskowe pieniądze są przeznaczone na remont świetlicy. Wyjaśnił, że przeprowadził rozmowy z firmą, która wierci światłowód i może wykonać taką usługę za odpowiednią opłatą. Powiedział, że odpływ byłby zrobiony w stronę działek. Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie wszelkich zaoszczędzonych pieniędzy w budżecie na rzecz remontu dróg w naszej gminie.

Pan Burmistrz powiedział, że Gmina nie ma żadnych wolnych środków. Dodał, że w tej chwili trzeba zabezpieczyć środki na płatności, które mogą  przypaść jeszcze w tym roku. Wyjaśnił, że w następnym roku budżetowym planowanych jest sporo środków na remont dróg i jeśli będzie łagodna zima to Gmina przystąpi do prac remontowych wczesną wiosną.

Pan Czyszek zapytał czy dzisiaj odbędzie się dyskusja nad zwiększeniem należności dla firmy „EKOKLAR”?

Pan Burmistrz powiedział, że w Sprawach różnych jak najbardziej można podyskutować na ten temat.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Radnej Grzywnie.

Pani Grzywna zaproponowała, aby Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług zajęła się protestem skierowanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która podpisała umowę na czas nieokreślony (pozostawienie siedziby w Lubawie).

Pan Burmistrz podkreślił, że podpisanie umowy na czas nieokreślony jest najbardziej korzystne, gdyż jest możliwość rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodał, że ma nadzieję, iż sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie.

Pani Grzywna przypomniała Panu Burmistrzowi, że w Urowie miała być przewieszona lampa niedaleko przystanku, gdyż w tej chwili oświetla pole.

Pan Burmistrz powiedział, że pomyśli o tym przeniesieniu.

Pani Przewodniczaca powitała radnego Kotyka i stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych.

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Alinę Błażewicz o przedstawienie projektu uchwały:

 

a)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że pierwsza zmiana polega na tym, że do inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dodano do głównej wartości inwestycji kwotę 226.987    w związku z robotami dodatkowymi, jakie wynikły w trakcie realizacji inwestycji. Dodała, że aby Gmina mogła podpisać umowę w tym roku muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie. Powiedziała, że druga zmiana dotyczy wprowadzenia w załączniku dotyczącym projektów unijnych zapisu odnoszącego się do nowych inwestycji, na które Gmina złożyła wnioski w ostatnim czasie. Dodała, że ten załącznik nie był aktualizowany od czasu uchwalenia budżetu na 2007 rok. Wyjaśniła, że po złożeniu wniosków Urząd Marszałkowski zażądał dołączenia do dokumentów tego załącznika.

Pan Czyszek zapytał czym spółka „EKOKLAR” uzasadniła zapłatę za roboty dodatkowe?

Pani Gamrat wyjaśniła, że uchwała w sprawie zamian w budżecie musiała być podjęta w trybie pilnym, gdyż 30 listopada mija termin oddania oczyszczalni do użytku. Podkreśliła, że roboty dodatkowe wynikły w trakcie realizacji inwestycji i były zatwierdzone przez inspektorów nadzoru. Dodała, że wszystkie roboty dodatkowe ujęte są w protokole konieczności.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

„Wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wiolettę Gamrat o odczytanie projektu uchwały

 

d)  w sprawie: zrzeczenia się przez Gminę Zalewo dochodzenia roszczenia z tytułu    

     bezpodstawnego  wzbogacenia  w   przypadku  uzyskania   przez    Gminę 

     dofinansowania na realizacją projektu „Budowa oświetlenia drogowego w

     miejscowości  Zatyki”   złożonego   w   ramach  Sektorowego   Programu

     Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz

     rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi

     oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Pan Radca Prawny – Adam Czołba poinformował, że ma przed sobą wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa, z których wynika, że np. w przypadku inwestycji polegającej na budowie oświetlenia  na gruncie, które to oświetlenie miałoby wejść do całej sieci przedsiębiorstwa, które eksploatuje całą sieć oświetleniową to to oświetlenie nie stanowiłoby własności właściciela gruntu tylko stałoby się własnością zakładu. Dodał, ze istnieje Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie się mówi, że wtedy ten inwestor, w tym przypadku Gmina, mogłaby dochodzić bezpodstawnego wzbogacenia od tego monopolisty, który będzie później eksploatował całą sieć. Problem pojawia się w tym, że Gmina mogłaby dochodzić bezpodstawnego wzbogacenia się, a jednocześnie kiedy byłaby realizacja projektu Gmina otrzymałaby jeszcze pomoc. Podkreślił, że wtedy Gmina otrzymałaby pomoc jak gdyby z dwóch źródeł. Podsumował, że Gmina otrzymuje pomoc w ramach realizacji programu unijnego, a z drugiej strony mogłaby dochodzić praw przed Sądem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia od firmy, która będzie eksploatowała siec oświetleniową. Stąd wynika warunek Wojewody, że Gmina zrzeknie się dochodzenia z tytułu roszczenia bezpodstawnego wzbogacenia. Poinformował, ze w uchwale zawarty jest zapis, że Gmina zrzeknie się roszczenia, ale tylko w przypadku uzyskania pieniędzy z Unii Europejskiej. Dodał, że nie ma stuprocentowej gwarancji, że inwestycja będzie realizowana.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały

 

e)      w sprawie: powołania komisji doraźnej uprawnionej do opiniowania wniosków o nadanie Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa”.

 

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Wyjaśniła, że komisja będzie oceniała wniosek o nadanie tytułu honorowego dla Pana Andrzeja Piotra Dawidziuka. Zaproponowała, aby w składzie komisji był sportowiec Pan Jarosław Piechotka.

Pan Piechotka wyraził zgodę.

Pani Parzyszek zaproponowała do składu komisji Pania Krystynę Kacprzak oraz Pania Danutę Helwak.

Pani Krystyna Kacprzak wyraziła zgodę.

Pani Danuta Helwak wyraziła zgodę.

Pani Przewodniczaca zaproponowała, aby Przewodniczącym Komisji Doraźnej został Pan Jarosław Piechotka, jako najbardziej kompetentny.

Pan Piechotka wyraził zgodę.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

„Wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Pan Ostrowski zapytał - kto wystosował wniosek?

Pani Iwona Głąb odpowiedziała, że Prezes Klubu Sportowego – Pan Mirosław Rudaś.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że kandydatura będzie omawiana na posiedzeniu Komisji Doraźnej. Dodała, że na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o nadaniu, bądź nie nadaniu tytułu honorowego.

Pani Iwona Głąb wyjaśniła, że procedura zaczyna się od złożenia wniosku przez organizację lub pewną grupę osób. Dodała, że wniosek musi być poparty odpowiednimi dokumentami. Poinformowała, ze Komisja Doraźna ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku (od momentu jego wpływu do Rady Miejskiej). Wyjaśniła, że powołana w dniu dzisiejszym komisja będzie działała dopóki nie utraci mocy podjęta uchwała. Dodała, że wniosek może wpłynąć w każdej chwili.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że to jest dobra tradycja i należy się starać, aby powiększyć grono Honorowych Obywateli Zalewa.

 

Ad 5.

Sprawy różne.

Pan Piechotka zapytał Pana Burmistrza co myśli o  staraniach firmy „EKOKLAR”               w uzyskaniu większego wynagrodzenia za wykonana inwestycję (budowa oczyszczalni         w Półwsi)?

Pan Burmistrz powiedział, że już wcześniej wyjaśniał pewne sprawy, ale musiał postępować ostrożnie, aby wykonawca nie zszedł z placu budowy. Wyjaśnił, ze na początku wykonawca miał pewne kłopoty z podwykonawcą, na jego miejsce przyszła firma z Skierniewic, która ruszyła roboty budowlane z miejsca. Dodał, że firma deklarowała, że poniosła straty z tytułu wzrostu cen materiałów budowlanych i dlatego chce od Gminy dodatkowych pieniędzy rzędu 1,2 mln. Powiedział, że sprawa może trafić na drogę sądową, jeśli Gmina nie wyrazi zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa. Podkreślił, ze w takiej sytuacji firma „EKOKLAREM” musiałaby wpłacić do Sądu około 70 tys. zł i udowodnić, że poniosła straty na skutek wzrostu cen materiałów. Pan Burmistrz podkreślił, że firma otrzymała plac budowy w lipcu a przystąpiła do robót dopiero we wrześniu. Stwierdził, że w ten sposób firma straciła 3 miesiące a drastyczny wzrost materiałów budowlanych nastąpił dopiero pod koniec roku 2006. Drugim argumentem jest fakt, że firma kupowała cement w sklepie a nie w hurtowni czy w cementowni po znacznie niższych cenach. Podkreślił, że na placu budowy nigdy nie było dużo ludzi. Poinformował, że Urząd z firmą „EKOKLAR” pozostawał w stałym kontakcie pisemnym, poza tym co tydzień odbywały się spotkania z przedstawicielami firmy. Stwierdził, że w tej chwili firmę satysfakcjonuje nawet 500 tys. zł. a nie kwota 1,2 mln, o której była mowa na początku rozmów.  Poinformował radnych, że umowa podpisana z „EKOKLARE” jest  umową ryczałtową i każdy wykonawca powinien się liczyć z tym, że być może nastąpi wzrost materiałów czy świadczonych usług. Dodał, że prace na oczyszczalni postępują powoli i firma mało się angażuje w szybsze zakończenie prac. Z tego powodu Gmina musiała zwrócić się do Pani Wojewody o przedłużenie terminu rozliczenia inwestycji do końca stycznia. Urząd Wojewódzki wyraził zgodę. Pan Burmistrz poinformował, że dzwonił do niego Burmistrz Bytowa, gdzie ta firma również buduje oczyszczalnię i mają podobne problemy.  Stwierdził, że kierownik budowy bardzo mało czasu przebywa na oczyszczalni w Półwsi, gdyż musi jeszcze nadzorować budowę w Bytowie.  Powiedział, że roboty dodatkowe są robotami zatwierdzonymi przez inspektorów nadzoru, a które wynikają z pewnych błędów w dokumentacji projektowej. Dodał, ze zgodził się na roboty dodatkowe, gdyż są one zatwierdzone przez inspektorów nadzoru i ich zdaniem konieczne.  Podkreślił, że nie chce podejmować decyzji sam i dlatego zwrócił się z prośbą do Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Powiedział, że rozliczenie inwestycji wcale nie będzie takie łatwe. Dodał, że trzeba wszystko bardzo dokładnie udokumentować i rozliczyć wniosek o płatność, aby otrzymać 8 mln dofinansowania z Unii. Podkreślił, że w tej chwili Gmina płaci za faktury z własnych kredytów i pożyczek, bo nie ma tak dużych środków własnych.  Dodał, że wiatraki, od których będzie naliczany podatek, staną dopiero za 2,5 do 3 lat. Dopiero po 3 latach będą przynosić zyski.  Stwierdził, że przetarg na budowę oczyszczalni był przeprowadzony nieprawidłowo. Powiedział, że jego zdaniem inwestor zastępczy wyłoniony w przetargu powinien szukać wykonawców w imieniu Gminy i to on powinien organizować przetarg. Powiedział, że tak było w przypadku budowy szkoły w Borecznie. Podkreślił, że chce , aby Radni na spotkaniu z przedstawicielami „EKOKLARU” wysłuchali ich argumentów i wtedy podjęli decyzję. Podsumował, że wtedy będzie to wspólnie podjęta decyzja.

Pan Czyszek zapytał - jaka jest jakość prac firmy „EKOKLAR” według inspektorów nadzoru?

Pan Burmistrz powiedział, że inwestor zastępczy z Elbląga jest firma jakościową. Pani inspektor nadzoru kontrolowała pracowników bardzo często i czasami z zaskoczenia. Dodał, że często było tak, że w chwili gdy Pani inspektor zeszła z placu budowy to pracownicy firmy „EKOKLAR” dużo wolniej i niedokładnie wykonywali swoje obowiązki.

Pan Piechotka zapytał jaki jest okres gwarancji zrealizowanej inwestycji?

Pan Burmistrz powiedział, że za całość urządzeń na oczyszczalni będzie odpowiadał „EKOKLAR”, który zapewne będzie egzekwował gwarancję u sprzedawcy danego urządzenia. Dodał, że na oczyszczalni jest zamontowana skratkownica, która po 2 czy 3 dniach pracy  popsuła się i już została naprawiona, ale to świadczy o złej jakości urządzenia. Podkreślił, że w chwili jej montażu inwestor zastępczy również miał zastrzeżenia co do jakości urządzenia. Powiedział, że na skratkownicę jest 1 rok gwarancji. Podsumował, że pomimo tych usterek na oczyszczalni płynie czysta woda.

Pan Czyszek zapytał kiedy kończy się rola inwestora zastępczego? 

Pani Gamrat odpowiedziała, że z chwilą oddania oczyszczalni do użytku.

Pan Czyszek zadał pytanie panu Radcy Prawnemu: ile Gmina ma czasu na udzielenie odpowiedzi firmie „EKOKLAR” w sprawie zwiększenia wynagrodzenia?

Pan Radca Prawny powiedział, że sprawa nie wygląda tak prosto jak ją Burmistrz przedstawił. Dodał, że jego zdaniem ryzyko procesowe jest, tylko kwestia dotyczy kwoty o jaką firma wystąpi ponieważ padła propozycja 500 tys. zł, 1 mln zł, 800 tys. zł. Powiedział, że firma prawdopodobnie uznałaby dolną granicę za satysfakcjonującą. Podkreślił, ze jeśli Rada nie znalazłaby podstaw do zwiększenia wynagrodzenia, to posiłkując się orzecznictwem sądowym  z poprzednich lat były orzeczenia dotyczące nieprzewidzianego  wzrostu cen materiałów i usług, ale ten skok nie był tak duży jak w poprzednim i bieżącym roku. Pan Radca Prawny powiedział, że w takiej sytuacji należy się zastanowić nad tym czy Wykonawcy można by przypisać winę z tego tytułu, że w odpowiednim czasie nie zgromadził  materiałów koniecznych do wykonania inwestycji na danym etapie. Może się okazać, że firma była w stanie zgromadzić materiały wcześniej i wtedy nie była by narażona na ryzyko wzrostu cen. Podkreślił, że w sytuacji procesu sądowego ciężar udowodnienia spoczywa na stronie przeciwnej, czyli firma „EKOKLAR” musiałaby wykazać wiarygodnymi dowodami, że rzeczywiście był wzrost materiałów, na który nie mieli żadnego wpływu, ani nie było możliwości ewentualnie dokonania zakupu wcześniejszego. 

Pan Burmistrz wyraźnie podkreślił, ze podpisana została umowa ryczałtowa.

Pan Sokołowski powiedział, ze pewne sprzęty wykazane w spisie materiałów firma powinna mieć już na starcie.

Pan Radca Prawny powiedział, że jeśli firma działała profesjonalnie to zakup pewnych materiałów i urządzeń powinien być dokonany na początku realizacji inwestycji. Podkreślił, że bezspornym jest, że było opóźnienie na placu budowy. Powiedział, że podpisanie umowy ryczałtowej nie zwalnia całkowicie z ryzyka, ze Wykonawca będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia, jeśli oczywiście jest w stanie wykazać, że nie mógł przewidzieć pewnych zjawisk np. inflacyjnych. Dodał, że w tego typu sprawach lepiej być w sytuacji strony pozwanej, ponieważ oni muszą wykazać straty. Powiedział, że zapewne Sąd posiłkowałby się opinią biegłych, za którą to opinię będzie musiał zapłacić powód.  Stwierdził, że kwestia wpisu to około 70 tys. zł i jest ryzyko, że w przypadku oddalenia powództwa wpis przepadnie. Dodał, że firma powinna się głęboko zastanowić czy warto wdawać się w spór sądowy.

Pan Czyszek zapytał czy firma „EKOKLAR” w chwili składania oferty zakładała zysk?

Pani Gamrat powiedziała, że zysk określony jest procentowo w kosztorysie ofertowym.

Pan Burmistrz powiedział, że oferta firmy „EKOKLAR” była o 1mln zł tańsza od innych oferentów.  Dodał, że liczyli na to, że przyszłości dojdzie do aneksowania umowy i wtedy będą mogli starać się o zwiększenie wynagrodzenia o 20 %.

 

Ad 6.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Pan Burmistrz powiedział, że w sobotę i niedzielę była mocno chlorowana woda w Bądkach. W poniedziałek była brana woda do próby przez Sanepid i już nie stwierdzono bakterii coli. Ponowna próba ma być przeprowadzona w następny poniedziałek dla  potwierdzenia pozytywnego wyniku. Dodał, że w chwili obecnej woda jest jeszcze lekko chlorowana. 

 

Ad 7.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

            Protokołowała                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                

            Iwona Głąb                                    

                                               Krystyna Kacprzak                                                            

                                                                    

 

 dodane: 2010-12-15, 1529 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.