www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734141
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

Ogłoszenie Nr 2/2008 o naborze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych

 

 

                                     

Ogłoszenie Nr 2/2008 o naborze

z dnia  12 marca 2008r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie minimum średnie przewidziane w załączniku Nr 3 /tabela VI stanowisk pracowniczych wspólnych dla wszystkich urzędów/ do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                     w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmianami);

2. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 139 poz. 992                  z    późn. zmianami);

3. umiejętność obsługi komputera;

4. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

6. dobry stan zdrowia;

7. cieszy się nieposzlakowaną opinia;

8. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność,

4. komunikatywność,

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

    - przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,

    - wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,

                - sporządzanie list wypłat i przelewów,

                - sporządzanie sprawozdań,

                - przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku odwołań od wydanych decyzji.    

            2. Udzielanie  niezbędnych  informacji  i  wyjaśnień  na  temat  zasad  przyznawania  świadczeń

                rodzinnych.

             3. Kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły),

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska;

       8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych” lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 26 marca 2008r. do godz. 1400.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,                 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 dodane: 2008-03-12, 2461 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.