www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6268484
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 z XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 26 czerwca 2008 r. od godz. 8.30 do godz. 11.00

 

 

                     PROTOKÓŁ NR XXVIII/08

 

z XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 

26 czerwca 2008 r.  od godz. 830 do godz. 1100

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)      w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 20/12 położona w obrębie 2 Zalewo.

2)      w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 22/2 położona w obrębie 2 Zalewo.

3)      w sprawie: powołania Radnego Pana Grzegorza Głozaka do składu dwóch komisji stałych oraz dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych Komisji.

4)      w sprawie: zmian w budżecie gminy.

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad 1.

        XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Skarbnik – Alinę Błażewicz, Pana Ryszarda Cympla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani Przewodnicząca zapytała czy radni zgłaszają poprawki do porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych.

 

Ad 3 .

Wnioski i zapytania radnych.

Pan Radny Czyszek zapytał co się dzieje w kwestii przekazywania działek bądź innych nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych dla gminy. Zaznaczył, że konkretnie chodzi mu o działkę pod plac zabaw w Międzychodzie. Zaproponował aby gmina wysłała pismo z przypomnieniem.

 

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały:

1)      w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 20/12 położona w obrębie 2 Zalewo.

 

Pan Cympel wyjaśnił, że jest to nieruchomość położona przy ulicy Sienkiewicza ztyłu za posesją Pani Płatkowej aż do posesji baru piwnego. Dodał, że chce ją wykupić Pani Płatkowa.

Pani Radna Skolimowska zapytała kto chce kupić drugą działkę

Pan Cympel odpowiedział, że Pani Żabkiewicz.

Pan Radny Czyszek zapytał, co się stanie jak ktoś inny przystąpi do przetargu i  wykupi te działki.

Pan Cympel powiedział, że do działki 22/2 jest dojazd ale do pierwszej działki nie ma i będzie problem, bo trzeba będzie z gruntów gminnych wydzielić dojazd.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pan Cympel odczytał projekt uchwały:

2)      w sprawie: sprzedaży na własność części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 22/2 położona w obrębie 2 Zalewo.

 

Pan Burmistrz powiedział, że bruk, który jest położony w kierunku baru, gmina chce przedłużyć aż do przepompowni i zabezpieczyć z drugiej strony dojazd.

Pan Radny Czyszek powiedział ,że taka droga podniesie wartość gruntów.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

3)      w sprawie: powołania Radnego Pana Grzegorza Głozaka do składu dwóch komisji stałych oraz dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych Komisji.

 

Pan Radny Czyszek powiedział, że w treści tej uchwały był wpisany Pan Kotyk
i trzeba byłoby najpierw napisać, że się skreśla Pana Kotyka a dopisuje Grzegorza Głozaka.

Pan Burmistrz powiedział, że  Rada już podejmowała uchwałę o wygaśnięciu mandatu Pana Kotyka.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14  radnych, ( w międzyczasie doszła 1 Radna).

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały:

4)      w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pani Skarbnik powiedziała, że po stronie dochodu zwiększono o 5.039 zł z tytułu pozyskania środków przez Urząd Pracy . W dziale wydatki  zwiększono składkę na Związek Gmin Jeziorak o 17 tys. zł. Pani Skarbnik  zapytała czy są  pytania dotyczące uchwały zmian w budżecie. Nikt nie zgłosił uwag, w związku z powyższym

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14  radnych.

 

Ad. 5 Odpowiedzi na wnioski i  zapytania Radnych

 

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o dalsze ruchy spowodowane przejęciem gruntów od A.N.R. to gmina niedawno ponowiła pismo a Agencja kazała nadal czekać. Dodał, że tam nie ma nawet zbytnio z kim rozmawiać, ponieważ Pani która się zajmowała tymi gruntami odeszła z pracy a nowa osoba nie jest jeszcze dostatecznie zapoznana z tematem. Stwierdził, że czas działa na korzyść gminy ponieważ jest opracowywane studium w którym te tereny można zaznaczyć jako działki rekreacyjno-sportowe. Powiedział ,że agencja zażądała od Gminy zaświadczenia ,że na terenie gminy nie ma innych terenów pod boiska sportowe.

Pan Radny Czyszek powiedział, że mieszkańcy deklarują się do pomocy przy karczowaniu  zarośli a także zakupili już nową siatkę do ogrodzenia boiska. Dodał ,że trzeba będzie także odnowić granice tej działki.

Pan Burmistrz powiedział ,że wydzielenie granic leży w kwestii gminy.

Pan Radny Czyszek powiedział ,że jeżeli A.N.R. wskaże się dokładnie jaką działkę i na jaki cel o szybciej to załatwią.

Pan Burmistrz powiedział, że  w piśmie było to wszystko jasno napisane. Dodał, że Agencja chce do sprawy podejść kompleksowo dlatego, że chce przekazać grunty i budynki mieszkalne razem bo dla nich utrzymanie tych budynków to jest duży problem.

Pani Radna Helwak powiedziała, że w Bądkach także mieszkańcy wykazują chęć pomocy przy tworzeniu placu zabaw. 

Pan Burmistrz powiedział, że do przejęcia tych terenów gmina podchodzi jednakowo ponieważ  w piśmie do A.N.R. poruszono przejęcie terenów pod place zabaw i boiska jednocześnie.

 

Ad 6.

Sprawy różne.

 

Pani Radna Skolimowska powiedziała, że kończy się półrocze i chciałaby aby Burmistrz powiedział na jakim etapie są  prowadzone inwestycje w gminie.

Pan Burmistrz  powiedział, że te inwestycje które są wykonywane za pieniądze własne posuwają się do przodu, natomiast inne które wykonywane są przy wsparciu środków unijnych ,,stoją w martwym punkcie’’. Spowodowane jest to tym, iż nie ruszył etap na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z 2007r. ani z 2008r.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz ze stacją uzdatniania wody dla miejscowości Jerzwałd, Rucewo, Likszany- odbył się przetarg na zorganizowanie dokumentacji i  dokumentacja ta jest w trakcie realizacji. Będzie to trwało w granicach roku. Dodał ,że inwestycja ta obejmuje obszary NATURA 2000 i z tego względu gmina liczy na dofinansowanie.

- Budowa sieci wodociągowej w Karpowie - jest wykonana dokumentacja i pozwolenie na budowę. Natomiast trzeba czekać, kiedy ruszy program Wod-kan z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina ma zabezpieczone środki 75 tys. w kredytach natomiast  225 tys. ma pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego ze wsparcia.

- Budowa oświetlenia w Zatykach –wykonana.

- Budowa chodnika w centrum Zalewa – to zadanie w tym roku nie będzie w ogóle wykonane ponieważ priorytetem jest budowa chodnika na osiedle Wileńskie. Dodał, że ta inwestycja miała być częściowo dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego poprzez Zarząd Dróg w wysokości 300 tys. zł ale nadal trwają rozmowy i niebawem wszystko się wyjaśni.

- Świetlica wiejska w Witoszewie nie będzie realizowana w tym roku, ponieważ  zrobione zostało oświetlenie w Zatykach.

- przebudowa drogi do Matyt - została zaktualizowana dokumentacja, ponieważ dawna była już nieaktualna, dodatkowo trzeba było zrobić oddziaływanie na środowisko

-Budowa ekologicznych przystani żeglarskich- inwestycja stoi w miejscu, ponieważ Urząd Marszałkowski nie może podjąć decyzji jak rozwiązać problem budowy eko-marin. Początkowo planowano budowę 15 sztuk, natomiast z powodu wzrostu cen budowy zeszli do 10. Dodał, że beneficjentem pozyskania tych środków jest Stowarzyszenie Bezpieczne Jeziora Warmii  i Mazur, natomiast wsparcie finansowe daje samorząd i nie wiadomo kto ma zarządzać tym mieniem. Dodał, że jest to program kluczowy. Poinformował Radnych ,że był Pan z Torunia który powiedział, że też mają zapisane pieniądze na budowę podobnych przystani i , nie chcą żadnego wsparcia ,oni sami to wybudują i będą tym zarządzać. Dodał, że  zostawił pismo i po głębszym zbadaniu sprawy można byłoby z nimi współpracować a ze stratą pieniędzy wpłaconą na stowarzyszenie trzeba się pogodzić.

- Budowa remizy strażackiej – zakończona.

- Rozbudowa szkoły w Borecznie- zostały wykonane podziały gruntów, pisma zostały wysłane do Konserwatora Zabytków.

- Budowa kanalizacji Bądki- została wykonana dokumentacja z pozwoleniem na budowę, dodał ,że jest robiony wniosek i złożony będzie na konkurs kanalizacyjny.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków – Burmistrz powiedział, że to była tylko końcowa faktura, którą trzeba było uregulować.

- Budowa systemu ciepłowniczego w Zalewie- został wykonany nowy piec i zostanie wymieniona część instalacji z gruntu ponieważ ma za duże straty.

- Remont studni hydroforni w Zalewie- inwestycja wykonana.

- Budowa nawierzchni ulicy Długiej i Działkowej- robiona jest dokumentacja.

- Zakup wiat autobusowych- część jest już zakupiona ale rozstawiane będą dopiero pod koniec sierpnia aby uniknąć dewastacji podczas wakacji.

 -Wykup gruntów pod lokalizację plaży- podejmowana była uchwała o zmianach w budżecie, aby wykupić cały grunt, natomiast Pan Małetka zmienił zdanie i nie chce sprzedać swojej części i sprawa obrała początkowy bieg, czyli zostanie wykupiony deptak i część plaży czyli 50 arów. Dodał ,że dokumenty zostały już złożone do notariusza.

- Dokumentacja na budowę kaplicy- trwają rozmowy co do lokalizacji kaplicy tzn,. czy wybudować w nowym miejscu czy na starym

- Zakup kserokopiarki –wykonane.

- Zakup klimatyzacji – wykonano.

- Zakup motopompy – w trakcie wykonania.

- Zakup pieca do przedszkola – zostanie wykonane podczas wakacji.

-Budowa placu zabaw- tu trzeba podjąć decyzję, czy wyposażyć jeden plac zabaw kompleksowo czy zakupić kilka drobniejszych sprzętów do kilku placów zabaw. Dodał, że decyzję zostawia dla Radnych. Powiedział, że jego zdaniem należałoby wyposażyć miejscowości tam gdzie są szkoły w place zabaw bo np. w Borecznie nie ma wcale placu zabaw.

- Remont przepompowni ścieków przy ulicy Traugutta – zadanie w trakcie wykonywania.

- Zakup urządzeń do monitoringu ścieków- powiedział, że na razie zakup jest niepotrzebny bo sytuacja w Lech –Drobie polepszyła się a cena urządzenia wzrosła do 100 tys. zł.

Pan Burmistrz powiedział, że na dzień dzisiejszy Gmina musi wpłacić 200 tyś zł na Związek Gmin Jeziorak, ponieważ do końca miesiąca należy się rozliczyć. Dodał ,że również do końca lipca trzeba wpłacić na ,,Czyste Środowisko’’ 450 tys. zł.

Pani Radna Helwak powiedziała ,że nie zgadza się z Burmistrzem ,że place zabaw są najbardziej potrzebne tam gdzie są szkoły. Dodała ,że są miejscowości gdzie nie ma nic i tam właśnie trzeba byłoby coś zrobić, bo dzieci nie mają gdzie się podziać. Powiedziała, że wyremontowanie  świetlicy w Bądkach to duży koszt i najlepiej byłoby zakupić 2 kontenery i połączyć ze sobą. Dodała, że wnioskowała o uporządkowanie rowów przydrożnych i owszem trawa została skoszona ale krzaki nadal rosną i ograniczają widoczność.

Pan Burmistrz powiedział, że zakup i utrzymanie pawilonu będzie dużo tańsze niż remont starej świetlicy także na pewno zostanie zakupiony jak będzie przejęty grunt. Dodał, że jeżeli chodzi o czyszczenie rowów to w naszej gminie zostało zatrudnionych 4 bezrobotnych i oni wycinają zarośla z rowów melioracyjnych i będą  niebawem czyścić rowy w kierunku Morąga.

Pan Rady Czyszek  powiedział, aby Pan Burmistrz nie ulegał Panu Chronikowi i wykonywał inwestycje tak jak są zapisane. Zasygnalizował,  że w rolnictwie doskwiera susza. Wyjaśnił, że rząd narzuca zasady w jaki sposób maja komisje szacować straty czyli tylko zboża na 5 i 6 klasie gleby. Zapytał co z rolnikami ,którzy mają straty na lepszych klasach gleb a także co z pastwiskami, kukurydzą itd.

Pan Burmistrz powiedział, że złożony został wniosek do Wojewody o zakwalifikowanie Gminy Zalewo jako gminę objęta klęską suszy. Dodał, że odpowiedz przyszła i do 4 lipca trzeba złożyć deklaracje do Urzędu Wojewódzkiego o ilości strat. Poinformował Radnych ,że zostały rozesłane pisma do sołtysów aby zbierali takie deklaracje od każdego rolnika o ilości strat i żeby jak najszybciej były one dostarczone do gminy. Powiedział, że chodzi o gleby w szczególności lekkie i bardzo lekkie a strata musi być powyżej 30%. Zaznaczył, że teraz obowiązek leży w rękach  sołtysów, bo muszą poinformować każdego rolnika aby wszyscy mogli skorzystać z pomocy.

Pan Radny Czyszek powiedział ,że rozmawiał z kierownikiem ODR-u  i ma być jeszcze jeden warunek, czyli uwzględniani będą ci rolnicy co będą brali kredyt a ci rolnicy co nie będą brali kredytu  nie będą mieli oszacowanych strat.

Pani Irena Kobza pracownik ODR powiedziała, że jutro jedzie do Iławy i dostanie dyspozycje do szacowanie tych strat. Dodała, że na dzień dzisiejszy uwzględnia się zboża i truskawki. Zaznaczyła, że może  będą uwzględnione użytki zielone, ale na razie są prowadzone badania meteorologiczne. Dodała, że straty będą uwzględniane na słabych glebach czyli V i VI klasa.

Pan Radny Czyszek poprosił Panią Irenę Kobzę aby zasugerowała o uwzględnienie przy szacowaniu nie tylko rolników którzy biorą kredyty ale każdego który zgłosi straty.

Pan  Radny Sokołowski poinformował Radnych ,że jest członkiem Stowarzyszenia ,,Łączy Nas Kanał Elbląski” i to jest stowarzyszenie podległe Marszałkowi i przez to stowarzyszenie będzie przechodziło przez najbliższe lata ok. 15 milionów zł. Dodał, że jest również członkiem Stowarzyszenia ,,Natura 2000’’.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że dostała pismo z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego odnośnie skargi Pana Chrunika na działalność Burmistrza i odczytała treść pism, które stanowią załącznik do protokołu. Zapytała Burmistrza, dlaczego trzeba pogodzić się ze stratą 60 tys. zł, o których Burmistrz wspominał, wpłaconych na eko-mariny. Zaznaczyła, że od początku było wiadomo, że to jest stowarzyszenie i  będzie ono beneficjentem.

Pan Burmistrz powiedział, że jest inny beneficjent, który chce postawić eko-mariny za swoje środki. Dodał, że na Stowarzyszenie ,,Bezpieczne Jeziora’’ trzeba będzie jeszcze wpłacić 400 tys. zł. Zaznaczył, że dla gminy bezpieczniej będzie współpracować z beneficjentem z Torunia, gdyż nie jest wymagana wpłata własna. Dodał, że ,,Eko- Mariny’’ to był projekt kluczowy, czyli pieniądze gwarantował Urząd Marszałkowski, ale jednak teraz są problemy, ponieważ koszty budowy wzrosły drastycznie w porównaniu z kosztami sprzed 2 lat, gdy projekt był pisany.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że podwyżki materiałów budowlanych można było przewidzieć i należy uważnie podejść do tematu, bo nowy beneficjent z Torunia to jest też stowarzyszenie i może powtórzyć się scenariusz.

Pan Burmistrz powiedział, że stowarzyszenie z Torunia nie chce w ogóle pieniędzy tylko wystarczy udostępnić teren. Dodał, że na razie został wysłany do tego Stowarzyszenia list intencyjny ,że gmina chce podjąć współpracę. 

Pan Radny Sokołowski powiedział, że na terenie 1/3 województwa Warmińsko-Mazurskiego nie ma w ogóle Stowarzyszeń czyli gminy te odcinają się od pieniędzy unijnych. Dodał, że Stowarzyszenie musi powstać aby pozyskać środki z Unii.  

Pani Radna Skolimowska wracając do zadań inwestycyjnych powiedziała, że jeżeli trzeba wybrać między budową chodnika na os. Wileńskie a w centrum Zalewa to porównując cenowo bardziej się opłaca zrobić chodnik na os. Wileńskie zwłaszcza, że nie ma tam chodnika.

Pan Burmistrz poparł wypowiedz Pani Skolimowskiej i dodał, że trzeba to zrobić jak najszybciej ponieważ tam jest bardzo niebezpiecznie.

Pani Radna Helwak powiedziała ,że należy wrócić do tematu placów zabaw i podjąć decyzję czy dzielić pieniądze czy kompleksowo wyposażyć jeden plac zabaw

Pani Przewodnicząca po dłuższej naradzie z Radnymi powiedziała, że należy pieniądze podzielić na  zakupić huśtawek do kilku miejscowości.  

 

Ad 7.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

  

 

   Protokołowała                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

   Agnieszka Leniec                                                                               Krystyna Kacprzakdodane: 2010-12-15, 1245 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.