www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14787156
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

Uchwała Nr XXXVII/268/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXVII/268/08

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 21.950.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.401.961 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.548.785 zł.
§ 2


 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.480.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.299.007 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 10.181.663 zł.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 10.008.193 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.638.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3


1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.529.924 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 4.529.924 zł,

 1. Przychody budżetu w wysokości 5.988.144 zł, rozchody w wysokości 1.458.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 30.000 zł,

 2. celową w wysokości - 24.955 zł,

z przeznaczeniem na

  1. wydatki jednostek pomocniczych - 22.455 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500 zł


§ 5


 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6


 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7


 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody – 1.621.285 zł, wydatki – 1.621.285 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 122.564 zł; wydatki – 122.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK Zalewo

 1. z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych -106.492 zł,

 2. z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów - 55.000 zł,

 3. z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni n terenie gminy - 43.279 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 507.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.100 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.§ 9


 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 20.000 zł,

 2. wydatki - 28.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.§ 10


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.529.924 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.458.220 zł.


§ 11


Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.


§ 12


Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

 3. dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

 5. dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

 6. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie,

 7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.


§ 14


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plik do pobrania - Budżet Gminy na 2009 rok


dodane: 2009-01-05, 2031 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.