www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6275995
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

PROTOKÓŁ NR XLII/09 z XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 czerwca 2009 r. od godz. 13.10 do godz. 14.00

 

 

                              PROTOKÓŁ NR XLII/09

 

z XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 29 czerwca  2009 r. od godz. 1310  do godz. 1400

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1.

Otwarcie obrad sesji.

 

        XLII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała przybyłe na sesję osoby: Sekretarz Gminy Panią Irenę Piechotę, Skarbnik Gminy Panią Alinę Błażewicz, Pana Radcę Prawnego Adama Czołbę oraz radnych.

 

Ad. 2.

Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że w obradach uczestniczy 11 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 11 radnych.

 

Ad. 3

Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Gminy Panią Alinę Błażewicz.

Skarbnik Gminy Panią Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały

 

1) w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

 

 

Podczas odczytywania projektu uchwały

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, na jakie wydatki inwestycyjne zwiększana jest kwota w paragrafie dotyczącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skarbnik Gminy Panią Alina Błażewicz odpowiedziała, że na budowę placów zabaw.

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, czy zostanie utworzony jeszcze jeden dodatkowy plac zabaw.

Skarbnik Gminy Panią Alina Błażewicz odpowiedziała, że zwiększył się kosztorys i dlatego kwota została zmieniona. Utworzone zostaną dwa place zabaw.

Radna Pani Jolanta Grzywna zauważyła, w budżecie są zapisano środki na boisko wielofunkcyjne.

Skarbnik Gminy Panią Alina Błażewicz odpowiedziała, że środki były już zabezpieczone wcześniej. Dodała, że zmieniony w inwestycjach został zapis dotyczący nazewnictwa- mianowicie „Budowa chodnika przy ul. Morąskiej w Zalewie” zmieniono na „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Morąskiej w Zalewie”, zmianom nie uległy kwoty.

Radna Pani Wanda Skolimowska zapytała, kiedy rozpocznie się planowana budowa chodnika.

Skarbnik Gminy Panią Alina Błażewicz odpowiedziała, że ogłoszony został przetarg na wykonawstwo.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały.

 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.

 

Ad.4

Sprawy różne.

 

Radny Pan Grzegorz Głozak zapytał, gdzie zostaną umiejscowione place zabaw.

Sekretarz Gminy Pani Irena Piechota poinformowała, że zostaną one usytuowane przy szkołach w Bartach i Dobrzykach.

Radny Pan Jarosław Piechotka zapytał, czy kierownik ZGK poinformował mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Żeromskiego o ewentualnym spotkaniu dotyczącym wyjaśnienia opłat pobieranych za ogrzewanie.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak odpowiedziała, że na jej ręce wpłynęło pismo w tej sprawie. Stwierdziła, że odczyta pisma, które wpłynęły do niej jako Przewodniczącej Rady.

Poinformowała, że wpłynęło do niej pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kolejowa 3, w sprawie wydania decyzji o zaniechaniu hodowli gołębi znajdującej się na budynku gospodarczym prowadzonej przez pana Szczupaka. Mieszkańcy piszą, że w budynku zamieszkują od 1955 roku i nigdy nie stwarzali sobie wzajemnie problemów, a jeśli się pojawiały to rozwiązywali je wspólnie. Poinformowali, że od niedawna we Wspólnocie zamieszkał pan K. Szczupak, a jego zamieszkanie w Wspólnocie od początku zaowocowało różnego rodzaju sporami. Ostatnio pozwał on do Sądu najstarszego mieszkańca Wspólnoty o zniesławienie. Uważają, że takie postępowanie nie powinno mieć miejsca. Obecnie największy spór pomiędzy panem Szczupakiem, a Wspólnotą dotyczy samowolnego prowadzenia hodowli gołębi. Pan Szczupak nie zastanowił się, czy jego hobby nie będzie uciążliwe dla sąsiadów, czy postawienie kurnika w odległości 3 metrów od okien sąsiadów nie jest dla nich problemem. W okresie letnim, kiedy panują wysokie temperatury, rozkładające się ptasie odchody oraz zapach rozkładającej karmy, do przyjemnych nie należą, a wręcz przeciwnie, stanowią siedlisko bakterii i chorób. Zabrudzone okna, parapety i posesja przy kurniku, są uciążliwe dla mieszkańców. Jako mieszkańcy odpowiadają za zachowanie ładu i porządku wokół budynku, również pan Szczupak. Mieszkańcy nie godzą się na jego decyzję prowadzenia hodowli. Uważają, że wobec tak uciążliwego sąsiada Gmina ma obowiązek uregulowania zaistniałej sytuacji, a jeżeli nie przyniesie ona oczekiwanych efektów- eksmisji uciążliwego lokatora. Proszą o podjęcie działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Pod pismem podpisało się 7 osób. (pismo stanowi załącznik nr 1 do protokółu).

Przewodnicząca powiedziała, że wraz z pismem powraca temat hodowli gołębi na terenie miasta. Przypomniała, że wcześniej problem dotyczył Osiedla Wileńskiego, a teraz ul. Kolejowej. Dodała, że problem gołębi to jedno, ale tak naprawdę to problem ludzi.  We Wspólnocie nie ma zgody, pan Szczupak jest osobą kontrowersyjną, dodatkowo hoduje gołębie. Powiedziała, że temat może powróci podczas obrad komisji i tym samym być może wniesienie dodatkowego punktu do Regulaminu Zachowania Czystości na terenie Gminy.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że w Regulaminie jest punkt, że  można prowadzić hodowle jeżeli one nie przeszkadzają.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że podobna sytuacja do omawianej miała miejsce raz, czy dwa razy, wcześniej na terenie gminy. W Regulaminie jest zapis o prowadzeniu hodowli i prowadzeniu jej w sposób nieuciążliwy, tam gdzie są pewne skupiska ludzkie. Przepisów „sztywnych” tak naprawdę nie ma. Myśli, że gdyby hodowla była w pewnej odległości, to nie powinno to nikomu przeszkadzać. Dodał, że niektóre gminy próbowały wprowadzać w regulaminach zakazy, ale obawia się, że Wojewoda uchyli takie zapisy. Właściciel gołębi hodowlanych mógłby usytuować hodowlę w innym miejscu. Dodał, że gdyby doszło do sprawy sądowej z powództwa cywilnego, to sąd mógłby zobowiązać właściciela hodowli do takiego jej usytuowania, aby nie przeszkadzała ona sąsiadom. Uważa, że w Regulaminie trudno to „sztywno” wprowadzać.

Radna Pani Wanda Skolimowska stwierdziła, że chyba nie do końca chodzi o hodowlę gołębi. Przypuszcza, że ten pan jest osobą niezgodną, skoro wcześniej przez wiele lat sąsiedzi potrafili się porozumieć. Gołębie są jednym z punktów zapalnych.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że rada będzie musiała ustosunkować się do zaistniałej sytuacji i udzielić Wspólnocie mieszkaniowej odpowiedzi.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że kwestią pozostaje to, czego oczekują mieszkańcy. Przypomniał, że z wprowadzaniem zakazów trzeba operować ostrożnie. Jeżeli wprowadzi się zakaz, to należy pamiętać, że nie mówi się o jednostkowym przypadku, ale o terenie całej Gminy- zwłaszcza tych terenach, gdzie skupiska mieszkańców są bardziej skoncentrowane. Powiedział, że nie jest przekonany co do tego, czy taki zapis miałby sens.  Trudno mówić o wprowadzeniu administracyjnego zakazu i trudno go byłoby wyegzekwować. Omawiany przypadek ma chyba związek z konfliktem sąsiedzkim i przeniesienie hodowli nie rozwiązałoby problemów. Na drodze cywilno- prawnej mieszkańcy Wspólnoty mogliby ewentualnie dochodzić swoich roszczeń. Kodeks cywilny w zakresie tzw. prawa sąsiedzkiego mówi o tym, że tak należy korzystać ze swojej własności, żeby nie pozostawało to w kolizji z zamieszkiwaniem innych osób. Dodał, że jest tu bardzo cienka granica- może być tak, że komuś nie przeszkadzają gołębie, nawet w odległości kilku metrów, a komuś przeszkadzać będzie wszystko.

Powtórzył, że niektóre gminy myślały o wprowadzeniu zakazów administracyjnych w Regulaminach, ale obawia się, że Wojewoda uchyli takie zapisy.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że przypomina sobie sytuację, że ktoś mówił, iż na ulicy Kwiatowej hodowane są gołębie. Tam jednak nikomu one nie przeszkadzały.  

Radna Pani Wanda Skolimowska dodała, że gołębie nad ulicą latają, ale jeszcze nikt nie wnosił, że to mu przeszkadza. Powiedziała, że mieszkańcy Wspólnoty na ul. Kolejowej nie zgadzają się, są w konflikcie. Obecnie jest sprawa gołębi, za jakiś czas sprawa może dotyczyć psów lub czegoś innego. 

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że wcześniej była podobna sytuacja dotycząca pszczół, z tym, że sprawa była poważniejsza, bo mogło dojść do zagrożenia życia ludzkiego, gdyby ukąszona została osoba uczulona na jad pszczół. Tu jednak również pozostawała kwestia przeniesienia pasieki, czyli oddalenia zagrożenia od miejsc, gdzie mieszkają ludzie.

Dodał, że mieszkańcom Wspólnoty pozostaje droga cywilno- prawna przy czym zdaje sobie sprawę, że sądy różnie patrzą na takie sytuacje. Powiedział, że właściciel gołębi powinien zdawać sobie sprawę, że jeżeli to nie jest posesja ogrodzona, odizolowana, to musi liczyć się z innymi mieszkańcami.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała o odpowiedź dla Wspólnoty.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że może przygotować odpowiedź w imieniu rady, że rada nie widzi potrzeby możliwości zmiany Regulaminu dotyczącego zachowania czystości.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapowiedziała, że do tematu jeszcze się wróci na komisjach. Powiedziała, że kolejne pismo, które wpłynęło na jej ręce, pochodzi z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego względem Uchwały XLI/330/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybały. Poproszono o przekazanie w ciągu 7 dni: porządku obrad sesji z dnia 2 czerwca 2009r., projektów uchwał przekazanym radnym oraz protokółu z posiedzenia Rady  Miejskiej w dniu 2 czerwca 2009r. Poproszono jednocześnie o przedstawienie wyjaśnień i dokumentów, które w przekonaniu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego winny być uwzględnione w toku postępowania nadzorczego. (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokółu).

Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo wpłynęło, gdy wyjeżdżała na siedmiodniowy urlop, pracownik biura rady telefonował do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim i uzyskał zgodę na przedłużenie terminu na przesłanie dokumentów.. W 25 i 26 czerwca dokumenty zostały przygotowane i wysłane. Jeżeli chodzi o protokół z sesji to pozwoliła sobie na wprowadzenie dosłownych sformułowań Burmistrza. Jeden akapit niewnoszący dużo opuściła. Jeśli chodzi o uchwałę 330, to cała dyskusja z sesji prawie dosłownie została przedstawiona. Wszystkie projekty uchwał zostały załączone oraz załączniki do protokółu. Załączono porządek obrad. 

Przewodnicząca odczytała pismo przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyjaśniła w nim, że zgodnie ze Statutem Gminy Zalewo dnia 21 maja 2009r. na jej ręce wpłynął wniosek radnych w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Bogdana Hardybały oraz projekt uchwały autorstwa radnych w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Bogdana Hardybały.  Pod wnioskiem podpisało się 14 radnych na 15 zasiadających w Radzie. Zgodnie ze Statutem Gminy Zalewo projekt uchwały przedłożyła radcy prawnemu urzędu do zaopiniowania i sprawdzenia pod względem prawnym. W toku obrad komisji w dniach 28 i 29 maja br.  zredagowano pisemną wersję uzasadnienia do projektu uchwały. Przed sesją w dniu 2 czerwca projekt uchwały wraz z uzasadnieniem otrzymali wszyscy obecni na sesji radni, burmistrz, sekretarz i radca prawny. Radca prawny nie wniósł zastrzeżeń podczas procedowania uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W załączeniu do pisma przesłano  porządek obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2009r., projekty uchwał przekazane radnym oraz protokół z posiedzenia rady w dniu 2 czerwca 2009r. wraz załącznikami do protokółu. Dodano informację, że projekty uchwał od 1 do 9 zostały przedłożone radnym wraz z porządkiem obrad sesji. Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyłączenia z obszaru Natura 2000- „Ostoja Iławska” terenu działki nr 142 został przedłożony radnym w dniu sesji, natomiast projekt uchwały nr 11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Bogdana Hardybały przedłożono radnym w dniach 28 i 29 maja podczas obrad komisji stałych.  (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokółu).

Dodała, że uwagi dotyczące projektów uchwał zostały zawarte po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Urzędem Wojewódzkim. Poproszono o uściślenie w jakim terminie, jakie uchwały zostały dołączone do sesji.   

- Przewodniczącą powiedziała, że chciałaby odczytać jeszcze pismo Burmistrza skierowane do niej jako Przewodniczącej Rady, które zapomniała odczytać podczas ostatniej sesji. W piśmie Burmistrz pisze, że w związku z opublikowanymi ostatnio w prasie lokalnej (tygodnik „Echo”) powodami projektowanego przez Radę Miejską ustalenia na najbliższej sesji wynagrodzenia, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym i postanowieniami Statutu Gminy Zalewo, domaga się stanowczo niezwłocznego przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną szczegółowej kontroli sprawdzającej zasadność ogólnikowo podanych w prasie zarzutów. Twierdzi, że zostały one podane do publicznej wiadomości bez dania mu możliwości ustosunkowania się do ich prawdziwości. (pismo stanowi załącznik nr 4 do protokółu).

Przewodnicząca dodała, że poprosiła radcę prawnego, aby na następną sesję, która odbędzie się w trybie zwyczajnym, przygotował projekt uchwały odnośnie rozszerzenia pracy Komisji Rewizyjnej o ten punkt. Radni będą głosować, czy Komisja Rewizyjna według oceny radnych ma się tą sprawą zająć (kontrolą zasadności ogólnikowo podanych w prasie zarzutów).

- Przewodnicząca odczytała kolejne pismo z dnia 29 czerwca 2009r. skierowane do niej z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie i dotyczące pisma Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Żeromskiego do Rady Miejskiej w sprawie zorganizowania zebrania z mieszkańcami dotyczącego ogrzewania i rozliczenia kosztów ciepła. Kierownik ZGK poinformował, że zebranie z mieszkańcami bloków nr 10, 12, 14, 16, 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie odbędzie się w dniu 1 lipca 2009r. o godzinie 1700 w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Zalewie, o czym mieszkańcy zostali powiadomieni przez wywieszone ogłoszenia na tablicach informacyjnych klatek schodowych bloków. (pismo stanowi załącznik nr 5 do protokółu).

- Przewodnicząca powiedziała, że otrzymała także ofertę handlową dotyczącą tzw. „wirtualnego spaceru po mieście”.  Firma informuje, że wykonywała już takie zlecenia. Przewodnicząca przypuszcza, że taka prezentacja kosztuje sporo. Przyznaje, że jeszcze dokładnie z ofertą się nie zapoznała, ale może udostępnić ją zainteresowanym.

Sekretarz Pani Irena Piechota powiedziała, że nad podobnym zadaniem pracuje informatyk urzędu.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że w środę (17.06.09r.), dzwoniono do niej z „Gazety Olsztyńskiej” z zapytaniem, jaki jest jej komentarz jako radnej odnośnie ostatnich rewelacji dotyczących Burmistrza Hardybały. Powiedziała, że jest zaskoczona, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie. Zapytana o posunięcie radnych w tej sytuacji, powiedziała, że radni zachowają się w ten sposób, iż przy najbliższej okazji (sesji lub komisji), poproszą Burmistrza o wyjaśnienie tej sytuacji, gdyż radni zawsze się tak zachowują, że jeżeli coś się dzieje to pytają oficjalnie, nie „szeptają po kątach”. Powtórzyła, że na pytanie: „co pani Przewodnicząca na to?”- odpowiedziała, że jest zaskoczona i radni postarają się dowiedzieć coś więcej bezpośrednio od Burmistrza. Powiedziała, że przypuszcza, że radni mają takie same zdanie- iż jak coś się dzieje to należy pytać Burmistrza, niech udzieli wyjaśnień, jeśli będzie chciał. Powiedziała, że dziś by się spytała o tą sytuację, ale Burmistrz jest nieobecny.    

Przewodnicząca powiedziała, że przekazała wszystkie informacje jakie miała do przekazania. Zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że wielokrotnie pytał się (dziś nie ma Burmistrza) na temat dawnego budynku Urzędu Miejskiego. Ludzie oburzeni są tym, że budynek sprzedano za tak niewielkie pieniądze, a gdyby kupili mieszkania to byłoby ich więcej.  Nie wie, co chcą zrobić w tym kierunku, ale podejrzewa, że wpłynie do Przewodniczącej pismo od mieszkańców.  Radny powiedział, że został o tym poinformowany w czwartek. Nie wie, czy będzie to postępowanie, zawiadomienie do prokuratury, ale ludzie są tym oburzeni. Powiedział, że jest to to, o czym mówiono wcześniej, że jeżeli budynek ma być sprzedany za małe pieniądze, to lepiej dać budynek ludziom na mieszkania, niż sprzedawać za 200.000 złotych.  Ludzie są oburzeni- nie ma mieszkań socjalnych, to dlaczego tak to zostało zrobione. Czy będzie jakiś wniosek- myśli, że będą powiadomione organy odpowiedzialne za to, żeby to sprawdzić.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że jak coś wpłynie, to rada się nad tym będzie zastanawiać: czy powołać Komisję Rewizyjną, rozważać ten temat. Zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

Radna Pani Wanda Skolimowska zapytała, czy coś już się dzieje w sprawie działek na ul. Częstochowskiej.  

Radca Prawny Pan Adam Czołba zapytał, w jakiej kwestii. 

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że zabezpieczano już środki finansowe na dokonanie odkrywki.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że w kwestii prac odkrywkowych osobiście nic nie wie. Wiadomo, że prace odkrywkowe będą kosztowały, nie wie czy Ministerstwo Kultury będzie partycypowało w kosztach.

Sekretarz Pani Irena Piechota dodała, że tak jak Burmistrz mówił na ostatniej sesji, sprawa jest w Ministerstwie i sam Minister, jeżeli zajdzie potrzeba, przyjedzie i będzie tłumaczył co dalej. Dodała, że z mocy prawa akty notarialne można by unieważnić.  

Radna Pani Iwona Parzyszek zapytała, czy prace wszystkie zostały wstrzymane.

Sekretarz Pani Irena Piechota powiedziała, że sprawa jest w Ministerstwie.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że ma stały kontakt z konserwatorem zabytków i z tego co on mówi- wynika, że sprawa stoi w miejscu.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zauważyła, że jeżeli chodzi o prace wykopaliskowe, to właśnie jest sezon.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że tak naprawdę to prokurator mógłby unieważnić wszystkie akty notarialne.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że nie jest to takie proste. Podważenie aktu notarialnego może nastąpić w sytuacjach bardzo wyjątkowych.

Radna Pani Wanda Skolimowska zapytała o konsekwencje- jeśli został on zawarty niezgodnie z prawem?

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że trzeba brać pod uwagę, czy akt został podpisany z jakimś rażącym naruszeniem prawa- jako wynik przestępstwa. Nawet przy kwestii braku zgody konserwatora, nie oznacza to, że dyskwalifikowany jest cały akt notarialny.  Problem polega na tym, że jeżeli wstrzymane są pewne prace budowlane właścicieli działek, to problemem dla gminy związany może być z ewentualnymi roszczeniami tych właścicieli. Nie oznacza to, że unieważniane muszą być akty notarialne. Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że nic nie jest robione w sprawie.

Sekretarz Pani Irena Piechota powtórzyła, że sprawa jest w Ministerstwie.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wygląda na to, iż sytuacja jest patowa i trwa w zawieszeniu. Nie można jej rozwiązać.

Radny Pan Jarosław Piechotka powiedział, że najbardziej poszkodowani są ci, którzy kupili działki, gdyż nic nie mogą robić.  

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, iż ponoszą pewną szkodę, ale nie jest do końca przekonany do unieważnienia aktów notarialnych. Należy wziąć pod uwagę, że unieważnienie aktów notarialnych to arcywyjątkowe sytuacje. W historii 40 lat Powiatu Iławskiego, było może jedno lub dwa unieważnienia aktów notarialnych. Aktów nikt nie unieważnia, bo wówczas obrót prawny byłby wątpliwy- notariusz zawiera akt notarialny według którego ktoś staje się właścicielem gruntów i okazuje się, iż można bardzo szybko go unieważnić.  Chodzi tu także o pewność zawierania aktów notarialnych. Myśli, że nie jest w interesie właścicieli działek unieważnienie aktów, chociaż może być dla nich kłopotliwe to, że nie mogą realizować swoich inwestycji.

Osobna sprawa to koszty prac odkrywkowych od których konserwator zabytków nie odstąpi i będzie chciał by były one wykonane. W związku z tym, iż jest to grunt, to nie wiadomo, jak głęboko trzeba będzie ich dokonywać.

Radny Pan Janusz Sokołowski powiedział, że zabezpieczono środki w budżecie na dokonanie odkrywki i nie rozumie dlaczego nie jest to realizowane.

Radna Pani Wanda Skolimowska dodała, że tak, czy inaczej te prace powinny być wykonane.   

Sekretarz Pani Irena Piechota powiedziała, że wszystkie dokumenty są w Ministerstwie.  Podjęte są starania, aby gmina nie ponosiła kosztów odkrywki, by załagodzić sytuację i sprawę rozstrzygnąć.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała radcy prawnego, czy- jak notariusz sporządza akt notarialny- to nie powinien dopełnić staranności do końca np. sprawdzić, że jest plan zagospodarowania przestrzennego, że działki znajdują się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. Czy nie powinien sprawdzić tego do końca, że coś jest nie tak, czy notariusz nie musi takich rzeczy wiedzieć?

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że w akcie zapis był wpisany. Trzeba wziąć pod uwagę oświadczenia stron i całą dokumentację przedłożoną do zawarcia aktu. Z dokumentów wynikało, że jest to grunt podlegający ochronie konserwatora.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że zastanawia się nad tym, czy to notariusz nie dopełnił swoich obowiązków.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że jego zdaniem nie ma żadnego uchybienia ze strony notariusza.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że geodeta dokonywał podziału działek.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, żeby radni wzięli pod uwagę taką sprawę- najistotniejszym elementem, jeśli chodzi o podział działek, miała być zgoda, która poprzedzała podział. Notariusz całą dokumentację posiadał i miał prawo zawrzeć akt. Kwestią pozostaje brak uzyskania zgody konserwatora w sprawie podziału działek, ale to powinno nastąpić dużo wcześniej niż samo podpisanie aktów. Aktom trudno przypisać, że są one zawarte z rażącym naruszeniem prawa. Powtórzył, że nie wie, czy w interesie właścicieli byłoby ich unieważnianie. Uważa, że kwestia ewentualnych odszkodowań też mogłaby nie wyrównać strat wynikających z unieważnienia aktów.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, co będzie w takiej sytuacji, gdy się okaże, że działki są źle podzielone.

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że właściciele chcieliby coś robić na działkach i nie mogą.

Radny Pan Grzegorz Głozak powiedział, że większość właścicieli działek posiada mapki do celów projektowych potwierdzone przez Starostwo Powiatowe. Jeżeli zmieni się podział działek, to kto będzie pokrywał koszty sporządzenia tych map?. Właściciele złożyli oświadczenia, że kupili działki budowlane, a de facto nie są to działki budowlane, bo nie można się budować. 

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że działki są budowlane, tylko kwestia podziału działek jest wątpliwa. Układ historyczny parcel może być taki jak podział, albo inny. Gdyby podział parcel był taki sam jak podział działek to sytuacja nie byłaby taka zła, konserwator nie miałby żadnych uwag, tylko pozostałaby kwestia kosztów prac odkrywkowych, które nie są tanie i muszą być wykonane przez specjalistyczną firmę.   

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak przypomniała sobie, że podczas jednej z komisji (może Rolnej) Burmistrz obiecywał członkom Komisji Rewizyjnej, że dostarczy pismo od notariusza, które wyjaśniałoby te sprawy- że notariusz udowodni, że radni się mylą. Przy okazji można by poprosić Burmistrza, aby to wyjaśnienie dostarczył, bo uważa, że w pewnym momencie ktoś mógł wcześniej zauważyć ten błąd a nie zauważył. Notariusz nie tylko podpisuje dokumenty, ale też je sprawdza. Mógł dokładnie sprawdzić te działki. Dodała, że nie orientuje się tak dalece w pracy notariusza, czy miał obowiązek sprawdzenia wszystkich takich szczegółów.

Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że musiał to sprawdzić, ale najpierw posługuje się dokumentacją- domniemaniem wiarygodności są dokumenty. Jeżeli miał pełną dokumentację i z jej zapisów wynikało, że jest to obszar objęty ochroną konserwatora to to wystarczało. To samo wynikało z uchwał, które mówiły o planie zagospodarowania przestrzennego- że jest to obszar objęty ochroną.  Z aktu notarialnego to wynika. Jego zdaniem notariuszowi rażącego uchybienia nie można zarzucić w kategoriach prawno- karnych.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzaka zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było.

 

Ad 8.

Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak  związku  z  wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad  XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

 

 

            Protokołowała                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej      

 dodane: 2010-12-15, 1107 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.