www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6278707
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

PROTOKÓŁ NR XLIX/09 z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 4 grudnia 2009 r. od godz. 9.00 do godz. 10.30

 

 

PROTOKÓŁ NR XLIX/09

 

z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 4 grudnia  2009 r. od godz. 900  do godz. 1030

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

 

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1.

Otwarcie obrad sesji.

 

        XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała osoby przybyłe na sesję.

 

Ad. 2.

Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 

Na sesję przybył radny Pan Andrzej Małachowski oraz Radna Ewa Kruklis.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że w obradach uczestniczy 10 radnych, jest wymagane quorum, a zatem decyzje, jakie zapadną na sesji Rady Miejskiej będą prawomocne. Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem propozycji zmian poddała pod głosowanie porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 12 radnych.

 

Ad. 3

Dyskusja i głosowanie nad i projektami uchwał

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały

 

1)      w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

 

Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że w zadaniach inwestycyjnych wymienia się zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie i jest to dość znaczna kwota. Planuje się także zakup pieca w Bartach i kwota jest dużo niższa. Poprosiła by Burmistrz powiedział coś więcej na ten temat.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że piec dla przedszkola ma służyć do przygotowywania posiłków i cena jego jest zupełnie inna niż pieca do ogrzewania pomieszczeń.  Powiedziała, że to MOPS zakupi piec do przygotowywania posiłków w ramach dożywiania i będzie on umiejscowiony w Przedszkolu.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że piec do przedszkola to praktycznie kuchnia, na której będzie można przygotować dużą ilość posiłków. Zakup jest współfinansowany ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Zamysł jest taki, by w przyszłości kuchnia w Przedszkolu stanowiła kuchnie centralną do przygotowania posiłków. Dodał, że już obecnie z Przedszkola wożone są posiłki do szkoły w Bartach, dostarczane do szkoły w Zalewie. W przyszłości, gdy zostanie wybudowany nowy obiekt szkoły w Borecznie, tak również będą dowożone posiłki. Posiłki będą składały się z dwóch dań i właśnie do przygotowywania dania drugiego potrzebne jest kuchnia np. na takiej kuchni można jednorazowo usmażyć 150 kotletów. Burmistrz powiedział, że jest to urządzenie drogie, ale prawie w całości finansowane ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Wyjaśnił, że gdyby nie wykorzystano subwencji na wyżywienie dzieci, to trzeba byłoby ją zwrócić, a tak zakupiony zostanie sprzęt, który będzie służył będzie temu celowi.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że zapis dotyczący zakupu pieca ujęty został w wydatkach własnych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że wynika to z tego, iż dotacje z Urzędu Wojewódzkiego traktowane są jak dochody własne.

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, dlaczego w budżecie widnieje zapis dotyczący budowy ogrodzenie szkoły w Zalewie, i do tego wstawiony jest w środkach pochodzących z kredytu, skoro wykonanie ogrodzenia ma być w roku przyszłym.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz odpowiedziała, że nie zrobiła korekty. Dodała, że ponadto cześć pieniędzy została już wydatkowana na projekt.

Radna Pani Jolanta Grzywna powiedziała, że projekt ten figuruje w budżecie aktualnym i projekcie budżetu na przyszły rok.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz wyjaśniła, że w tym roku nie będzie wykonania, ale poniesiono już środki na dokumentację.

Radna Pani Jolanta Grzywna powiedziała, że zauważyła pomyłkę rachunkową w dziale Oświata i Wychowanie,  zakup usług pozostałych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz przeprosiła za powstała omyłkę i powiedziała, że zostanie ona sprostowana.

Rady Pan Mirosław Czyszek powiedział, że zaplanowano duże zwiększenia kwot na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale szkoły podstawowe.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz wyjaśniła, że w ramach oszczędności wcześniej zmniejszono kwoty na wynagrodzenia, a obecnie okazało się, że są one niewystarczające, dlatego nastąpiło zwiększenie. 

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że w trakcie roku szkolnego wyszły nieprzewidziane sytuacje. W jednej ze szkół pracownik zdecydował się przejść na emeryturę i trzeba mu wypłacić odprawę, co powoduje zwiększenie wypłat wynagrodzenia. W jednej ze szkół nauczycielka poszła na zwolnienie chorobowe (urlop roczny chorobowy) w związku z czym, na jej miejsce trzeba było zatrudnić drugą osobę.  Dodał, że planując wynagrodzenia na dany rok dyrektorzy nie są w stanie przewidzieć takich przypadków jak wyżej wymienione.

Radna Pani Jolanta Grzywna powiedziała, że jej uwagę przykuła duża różnica w dziale podróże służbowe krajowe pomiędzy gimnazjami, a szkołami podstawowymi. W szkołach podstawowych jest kwota 14.500 złotych, a w gimnazjach 239.000 złotych.

Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że wystąpił tu ewidentny błąd i zostanie on poprawiony.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.

 

Ad.4

Sprawy różne.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że prosi o wycięcie drzew na części odcinka drogi powiatowej z Mazanek do Girgajn. Drzewa rozrosły się tak, że  drogą trudno przejechać sprzętem rolniczym na pola. Druga kwestia dotyczy drogi powiatowej do Rudni- również chodzi o wycięcie niektórych drzew oraz usunięcie korzeni drzew, które tak wrosły się w drogę, że unoszą ułożoną na niej kostkę i powodują swoiste progi przez co ciężko tą drogą przejechać. Ponadto na drodze w dwóch miejscach są zagłębienia, powstałe po budowie wodociągu. Należałoby miejsca te wyrównać.

Radny zapytał także o budowę wiatraków i biogazowi. 

Radny Pan Janusz Sokołowski powiedział, że chciałby poinformować radnych, iż był u Burmistrza i rozmawiał z nim na temat wody na Rucewie- chociaż częściowego zabezpieczenia mieszkańców Rucewa w wodę. Radny powiedział, iż Burmistrz poinformował, że rozwiązanie tej sprawy jest niemożliwe, gdyż naruszenie każdego punktu projektu  technicznego, który jest złożony, uniemożliwi później złożenie całego wniosku. W związku z tym sytuacja nie jest zamknięta. Przypomniał, iż mówił już o tym, że mieszkająca na Rucewie wdowa ciągnie wodę od sąsiada. Sąsiad nie bardzo chce jej dalej udostępniać wodę, gdyż okazuje się, że w studni w okresie letnim brakuje wody. Wspomniał też o osobie, która posiada w mieszkaniu łazienkę, podłączenie do szamba, a wodę od 7 lat pije z deszczówki.

Radny powiedział, że nie wie jak rozwiązać problem. Dodał, iż uważał, że najlepsze rozwiązania były wiele lat temu, kiedy to jeden z rolników, pan Wiesław Górka wykopał studnię głębinową i praktycznie od tej studni można było podłączyć wodę do innych sąsiednich gospodarstw. Wówczas Gmina nie mogła dokonać podłączenia, gdyż studnia nie znajdowała się na gruncie gminnym.

Radny powiedział, że sytuacja nadal jest drastyczna. W okresie letnim rolnicy  pobierali wodę z jeziora by poić bydło. Dodał, że jeden z rolników nadal musi tak czynić. Uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w gminie.

Radny powiedział, że przeciąganie tego tematu na kolejne lata jest niewłaściwym rozwiązaniem. Uważa, że tak jak planowano w poprzedniej kadencji należało wykonać wodociąg do Dobrzyk i Matyt.

Dodał, że jako przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, gdy przyjdzie czas na głosowanie nad przyszłorocznym budżetem będzie głosował przeciw. Powiedział, że ma to związek z tym, iż realizacja inwestycji dotyczącej budowy wodociągu Jerzwałd, Likszany, Rucewo mimo pierwotnych planów nie zostanie rozpoczęta w roku przyszłym.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak przypomniała przewodniczącym komisji i radnym, że do końca roku należy uchwalić plan pracy rady na kolejny rok oraz komisji stałych. Wskazane byłoby przekazać do biura rady propozycje tematów do 9 grudnia 2009r. Pozwoli to na przygotowanie projektów uchwał i przekazanie ich wraz z materiałami sesyjnymi radnym. Zaproponowała, by radni przejrzeli wcześniej zgłaszane na sesjach i komisjach  propozycje tematów, jakimi można byłoby się zająć i ewentualnie umieścili je w planach pracy na przyszły rok. 

Przewodnicząca powiedziała, że drugą sprawą jest to, że wszyscy radni otrzymali zaproszenie od Kierownik MOPS Pani Jolanty Skrzypiec, na spotkanie podsumowujące drugi etap projektu systemowego „Lepsze Jutro”, które odbędzie się 15 grudnia 2009r. o godzinie 1000 w Sali MGCK w Zalewie. Program spotkania przewiduje wystąpienie koordynatora projektu, wyświetlenie prezentacji multimedialnej na temat projektu „KIS= kobieta i sukces”, catering, podsumowanie spotkania.

Radny Pan Janusz Sokołowski zapytał Burmistrza, jako Przewodniczącego Związku Gmin „Jeziorak”, czy wpłynęła do Związku jakaś skarga na złe funkcjonowanie pomostów rozmieszczonych w ramach projektu realizowanego przez związek.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że ma wniosek, by rolników i innych mieszkańców z terenu gminy zwolnić z opłat za składowanie eternitu.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że około trzy tygodni temu odbył spotkanie w sprawie wiatraków i biogazowi. W sprawie wiatraków uzupełniany jest plan z myślą o podpisaniu dodatkowych umów dzierżaw bo np. może okazać się, że przez jakąś działkę trzeba będzie wykonać wykop, położyć przewody. Ponadto nadal sporządzany i analizowany jest raport dotyczący ptaków tak by odpowiednio przygotować się do  wydania decyzji środowiskowej.

Burmistrz powiedział, że był u niego przedstawiciel, z którym rozmawiał na temat biogazowni. Rozmawiano o biogazowniach małych, średnich, czyli dostosowanych do terenów gminy- możliwości spożytkowania energii i zabezpieczenia wsadu by gazownia mogła funkcjonować całorocznie. Burmistrz powiedział, że robiono wstępne rozeznanie wśród zakładów pracy na zapotrzebowanie energii cieplnej. Przedstawicielowi udostępniono mapy gminy i umówiono się na kolejne spotkanie. Przedstawiciel ma powiedzieć, co  ewentualne można zrobić w tym temacie na terenie gminy.  Podczas rozmów informowano, że jest możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych, byłaby możliwość zagospodarowania treści pochodzących z Firmy „Lech Drób”, a w przyszłości również rolnicy mogli by wprowadzać  pewne uprawy, które służą obróbce biotermicznej. Dodał, że wcześniej nawiązano kontakt na gaz ziemny, wykonano projekt i obecnie sprawa jest na etapie akceptacji umowy z firmą. Wyjaśnił, że mimo wszystko jest w kompetencjach firmy, czy będzie chciała realizować inwestycję. Wynika to również z tego, że po zebraniu potrzebnej dokumentacji, ubiegają się o środki na realizacje z programów krajowych.

Burmistrz powiedział, że na lokalizacje gazu ziemnego wskazano miejsce na rozjeździe na Susz i Miłomłyn, czyli miejsce po dawnym stadionie, natomiast na biogazownię wskazano tereny przy oczyszczalni ścieków, są tam grunty gminne. Dodał, że Gmina dysponuje także niewielkim areałem przy Firmie „Lach Drób” i ewentualnie mogłaby to być druga lokalizacja dla  biogazowni. Ta druga lokalizacja jest korzystniejsza ze względu na to, że sprawniejszy byłby transport surowca do biogazowni (z Firmy „Lech Drób”) oraz rury, które miałyby przekazywać ciepło dla Zalewa - znajdowałyby się bliżej odbiorców.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma obawy by z biogazowni wydobywały się nieprzyjemne zapachy, gdyż proces spalania zachodzi w hermetycznym zamknięciu.

Burmistrz wypowiedział się w temacie wody. Powiedział, że obowiązkiem Gminy jest zapewnienie wody dla mieszkańców wsi, ale w kontekście zaopatrzenie zbiorowego. Uważa, że wchodzenie w partnerstwo samorządowo- prywatne, w tym przypadku, nie jest dobrym rozwiązaniem.  Inaczej sytuacja kształtuje się, gdy takie partnerstwo zawierane jest pomiędzy samorządem a firmą, a inaczej, gdy dotyczy to osoby fizycznej.

Powiedział, że swego czasu część miejscowości Barty była podłączona do wodociągu należącego do Gminy Małdyty. Dopóki wodociągami zarządzała spółka komunalna w  Małdytach wszystko układało się poprawnie, gdy wodociągi został wydzierżawione w zarząd prywatnej spółce, zaczęły się problemy. Zażądali oni horrendalnych płatności, doszło do tego, że na granicy gminy zamontowali licznik na wodę i z niego żądali rozliczeń, przy czym nie uwzględniali faktu, iż część wody z powodu nieszczelnego wodociągu wycieka w grunt, nie kwapili się do remontu wodociągu.

Burmistrz dodał, że tłumaczył radnemu panu Januszowi Sokołowskiemu, że gmina nie może podjąć działań dotyczących podłączenia wody, gdyż naruszy to przygotowaną i zatwierdzoną dokumentację, której w następstwie nie można by wykorzystać przy projekcie. Dodał, że wspólnie z radą podjęto także decyzje o odstępstwie od budowy samego wodociągu, ale łączenia inwestycji budowy wodociągu wraz z kanalizacją. Na celu ma to także też  to by przy ocenie wniosków o dofinansowanie projekt miał jak największe szanse na uzyskanie tego dofinansowania.

Burmistrz powiedział, że Jerzwałd z problemami z wodą boryka się już od ponad dwudziestu lat. Jeszcze za kadencji Pana Gajcego funkcjonował program wodociągowania dużych wsi i Jerzwałd był w tym planie ujęty, ale mieszkańcy Jerzwałdu sami odstąpili od pomysłu zwodociągowania miejscowości twierdząc, że jest tu dużo studni, nie ma takiej potrzeby. W roku 1989 utrzymanie wodociągów spadło na samorządy. Prawdą też jest, że od tego czasu wodociągi były wykonywane. Mieszkańcy Jerzwałdu jednak nigdy nie naciskali zbyt mocno by wodociąg w tej miejscowości wykonać. Myśli, że gdyby była tam silna potrzeba zwodociągowania to już dawno temu Jerzwałd miałby wodociąg. W okresie późniejszym, gdy pojawiały się problemy z wodą, to niektóre domostwa, siedzibę Parku, podłączono do studni głębinowej pobudowanej jeszcze za czasów kadencji pana Gajcego.

Burmistrz powiedział, że nie może powiedzieć, iż w przyszłym roku nic nie będzie można w tym temacie zrobić dla Jerzwałdu, bo może być ogłoszony konkurs na dofinansowanie tego typu projektów. Musi zostać jednak spełniony warunek, że Gmina zostanie wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Burmistrz powiedział, że odnośnie wcześniejszego projektu, do którego była wykonana dokumentacja dotycząca zwodociągowania wsi, to nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję, a inwestycja opiewała na  kwotę 4.800.000 złotych. Gmina musiałaby zrealizować tę inwestycję z własnych środków, co obecnie spowodowałoby przekroczenie bariery 60% zaciągniętego kredytu.

Burmistrz powiedział, że swego czasu rolnicy musieli przywozić wodę do domostw z sąsiedniej wsi. W tamtym też okresie rolnicy zaczęli budować studnie głębinowe, aby nie mieć problemów z dowozem wody. Dodał, że w Jerzwałdzie prawdopodobnie jest więcej studni głębinowych niż w Iławie.

Radny Pan Janusz Sokołowski powiedział, że wszyscy jednak dobijają się do tej samej warstwy wodonośnej. 

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że warstwa jest płytka i ci się do niej dowiercili wodę spożytkowali. Dodał, że aby sprawdzić szczelność zbiorników na oczyszczalni ścieków, trzeba było wywiercić 12 metrowa studnię. Zasobów tej studni nie wyczerpano, mimo wypełnienia ogromnych zbiorników i tego, że oczyszczalnia stoi na górce. 

Burmistrz powiedział, że w Janikach Wielkich pokłady wody znajdują się na głębokości 22 metrów. Jakość wody, jej parametry są bardzo dobre i do sieci wprowadzana jest bez potrzeby uzdatniania.

Burmistrz powiedział, że w związku z brakami wody w Jerzwałdzie, w tej chwili najważniejsze jest by jak najszybciej dokonany został wpis do  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i jak najszybciej ogłoszony został konkurs, by móc ubiegać się o środki na realizacje projektu dotyczącego budowy wodociągu i kanalizacji dla tej miejscowości.

Burmistrz poinformował, że do Związku Gmin Jeziorak nie wpłynęła skarga na złe funkcjonowanie pomostów stałych i pływających. Powiedział, że na początku, gdy pomosty wyciągano, był do niego jeden telefon, że jedno przęsło na Krupówce nie zostało zabrane. Najprawdopodobniej podczas ściągania odpięło się i ostatecznie zostało ściągnięte. Burmistrz powiedział, że inne uwagi (w formie pisemnej bądź słownej) nie wpłynęły. Zdarzały się jedynie takie sygnały, że np. toi-toiki trzeba oczyścić szybciej niż to było planowane, że w niektórych miejscach (głównie na wyspach) toi-toiki były przewracane, a po jednej z burz, ułamana gałąź drzewa zniszczyła toi-toikę.  Dodał, że przepełnienie toi-toi zdarza się dlatego, że żeglarze przepompowywują do nich nieczystości z jachtów.

Burmistrz powiedział, że ekomariny, które budowane będą w Iławie, Siemianach i Zalewie będą dostosowane do odbioru nieczystości stałych, a przede wszystkim płynnych z jachtów.  Dodał, że żeglarze przyzwyczajają się i chwalą funkcjonowanie rozmieszczonych wokół Jezioraka pomostów. Obecnie trzeba myśleć o poprawianiu warunków tych baz i możliwościach odzyskania pieniędzy za ich korzystanie. Wyjaśnił, że wprowadzone winiety nie przyniosły zakładanego zysku.  Myśli się o innych rozwiązaniach np. wzorem Holandii, na jachty, za pewną odpłatnością przekazywano by worki, odpowiednio oznakowane. Z tego pozyskiwano by środki na funkcjonowanie pomostów. Dodał, że spore wpływy pochodzą z wykorzystania dźwigu służącego do wodowania jachtów. Opłaty pobierane są także od osób, które w porze zimowej przetrzymują jachty na terenie należącym do Związku. W przyszłym sezonie planowe jest również umieszczenie dystrybutora paliw do jachtów- firma wykonująca tę usługę będzie płacić Związkowi za dzierżawę terenu.

Dodał, że potwierdzenia nie znalazły informacje telefoniczne, jakoby za postój przy pomostach ktoś pobierał opłatę.    

Burmistrz powiedział, że na temat zwolnień rolników za składowanie eternitu wstępnie rozmawiał z Dyrektorem PUK w Ostródzie. Burmistrz powiedział, iż pewne opłaty trzeba będzie ponosić. Dodał, że pobrane opłaty służyć będą m.in. regulowaniu opłat środowiskowych. Powiedział, że planowany jest wyjazd do PUK w Ostródzie, by zobaczyć jak tam wygląda segregacja. Planuje także podjąć rozmowy na temat dalszej  współpracy w kolejnych latach. Myśli, że uda się wypracować wspólne stanowisko. Dodał, że Dyrektorowi zależy też na tym by wykupić jeszcze grunt na powiększenie składowiska. Powiedział, że PUK wszedł w współpracę z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w zakresie monitorowania środowiska.

Burmistrz powiedział, że w rozmowach z Dyrektorem domagał się, aby przede wszystkim mieszkańcy Półwsi  i Gajd znaleźli zatrudnienie na składowisku. Powiedział, że Spółka chce przekazać dla Gminy kolektor oraz wywieźć śmieci z wysypiska, co też jest ważne dla Gminy, bo rekultywacja wysypiska zarówno w Półwsi jak i dawnego wysypiska w Gajdach musiałaby zostać wykonana przez Gminę. 

Burmistrz dodał, że jednym z punktów negocjacji powinno być to, iż za składowanie eternitu od mieszkańców Gminy pobierana będzie jedynie symboliczna kwota.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że w Polsce są gminy, które zwracają rolnikom  koszty związane z jego demontażem i składowaniem eternitu. Rozumie, że aż na takie kroki Gminy nie stać, ale uważa, że składowanie powinno być nieodpłatne.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że organizowany wyjazd do PUK Ostróda, ma na celu również to, by od początku radni mieli rozeznanie w tym temacie.  Powiedział, że zależy mu by sprawa została rozstrzygnięta tak by zainteresowane strony były zadowolone. Dodał, że bogate gminy mogą pozwolić sobie na zwracanie kosztów zdjęcia i składowania eternitu, ale naszej Gminy na to nie stać. Gminny fundusz na ochronę środowiska jest bardzo skromny i nie wystarcza nawet na odbiór śmieci z pojemników rozstawionych na wsiach i czyszczenie nielegalnych wysypisk śmieci.

Radny Pan Janusz Sokołowski w nawiązaniu do tematu funduszu ochrony środowiska powiedział, że od 1 sierpnia 2009r. dodatkowo przeszedł na gminy obowiązek ustawowy dotyczący pomników przyrody, użytków ekologicznych. Dodał, że takie obiekty podwyższają rangę gminy, ale nie idą za tym środki finansowe.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że gmina Ostróda może sobie pozwolić na zwracanie mieszkańcom kosztów związanych ze składowaniem eternitu, bo mają duże składowisko, za które część opłat odprowadzanych jest do Urzędu Marszałkowskiego, a następnie wraca do budżetu gminy.

Burmistrz dodał, że gdy gmina Zalewo przestanie składować odpady, to środki z funduszu ochrony środowiska wpływające do budżetu ulegną zmniejszeniu.

Burmistrz powiedział, że z PUK Ostróda planowane są też rozmowy na temat ewentualnego wywozu nieczystości z terenu Gminy. Opłaty pobierane przez nich są konkurencyjne w stosunku do innych odbiorców.

Powiedział, że problem ze śmieciami jest duży, często leżą w przydrożnych rowach. Przypuszcza, że takie śmieci pozostawiają po sobie turyści, przejezdni. 

Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, iż dobrze byłoby powołać strażnika miejskiego, który sprawdzałby m.in. czy firmy właściwie pozbywają się produkowanych przez siebie nieczystości, jak również odbiorcy indywidualni.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że zastanawiał się nad tym rozwiązaniem. Powiedział, że żałuje, iż swego czasu nie wysłuchał radnej Pani Ewy Kruklis, która taki pomył zgłaszała. Dodał, że rozważa powołanie strażnika, gdyż mogłoby to rozwiązać problemy związane z nieczystościami na terenie Gminy. Burmistrz powiedział, że złości go to, iż śmieci porozrzucane są dosłownie wszędzie. Złości go również to, że nikt nie zwraca uwagi na to, że ktoś wyrzuca śmieci w niedozwolonym miejscu. Powiedział, że rozmawiał także z kierownikiem Posterunku Policji w Zalewie, by policjanci biorący udział w kontrolach sprawdzających to, czy mieszkańcy gminy właściwie gospodarują odpadami rygorystyczniej traktowali osoby nieprzestrzegające czystości i porządku- za łamanie prawa karali mandatami, a nie tylko pouczali.

Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, iż kontrole należałoby zacząć od dużych firm, które mają środki finansowe, a nie przestrzegają przepisów. Uważa, że pomysł powołania strażnika warto wcielić w życie.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że na zakończenie chciałaby Komisji Statutowej rozdać nowo opracowywane wersje statutów.

 

Ad 5.

Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku  z  wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad  XLIX  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

            Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej   

 

Ewa Warcaba- Cympel                                                                    Krystyna Kacprzak  

 dodane: 2010-12-15, 1198 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.