www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14743022
odsłon strony

Aktualnie mamy
119 gości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 7 kwietnia 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/3-4/10  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn w powiecie ostródzkim i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.

           Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie toczy się na wniosek:                                                                 

Inwestora: Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o., ul. Biała 1,                                   

80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej               

 w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego                         

w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej               

    ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk                                                                                           

2. Pan Rafał Pankau, Industria Project Sp. z o. o.,

    ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk

3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                            4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                         5. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.                                                                                                6. a/a

 

 dodane: 2010-04-12, 1682 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.