www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6595948
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości

Postanowienie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

 

                                                                                                                                  

                                                                                                    Zalewo, dnia 7 kwietnia 2010 r.

 

Nasz znak:

OŚ-7624/3-4/10

 

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku  z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1               pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

 

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o.

 ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk

 

    postanawiam

 

uznać że przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn  w powiecie ostródzkim  i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie   nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 18 lutego 2010 roku wpłynął wniosek Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o. ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn  w powiecie ostródzkim i gminy Zalewo   w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.”           

Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) jako przedsięwzięcie, dla którego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko    i potrzeby sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 8 marca 2010r.,    znak: ZNS-4316-R-9/2010 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na pogłębieniu w/w odcinka kanału oraz zostaną usunięte przeszkody, takie jak powalone drzewa. Trasa udrożnienia toru wodnego kanału zostanie przeprowadzona w taki sposób, by nie naruszyć obu brzegów kanału. W ramach inwestycji nie będą prowadzone prace związane z umacnianiem brzegów kanału ani wycinka drzew porastających jego brzegi. Inwestycja realizuje cel publiczny związany z poprawą funkcjonalności, warunków żeglugowych i bezpieczeństwa użytkowników Kanału. Prowadzone prace i roboty budowlane nie będą znacząco ingerowały w środowisko. Będą miały charakter lokalny, przemijający. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek kanału obecnie wykorzystywany do uprawiania żeglugi. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie jego przeznaczenie. Poprawione zostaną parametry żeglugowe kanału, a usunięte przeszkody i ograniczenie z toru wodnego będą sprzyjały zapewnieniu bezpieczeństwa na istniejącej drodze wodnej dla użytkowników kanału, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących uwarunkowań środowiskowych.

W ocenie PPIS w Iławie dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 1 marca 2010r. znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-046/10/ks wezwał do uzupełnienia wniosku. 

Urząd Miejski w Zalewie pismem z dnia 9 marca 2010r. znak: OŚ. 7624/3-3/10 uzupełnił wniosek.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem z dnia   17 marca 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-046/10/ks wyraził opinię że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Iławska” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie.” W związku z usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzględniając zakres i charakter inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000.

Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego – wyznaczonego Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 111 z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2008r., Nr 176, poz. 2579).

             W trakcie prowadzenia robót będą zastosowane następujące rozwiązania techniczno – organizacyjne, w celu wyeliminowania negatywnych oddziaływań na środowisko, m. in.:

- zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie   z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni: teren zaplecza budowy należy uszczelnić, po zakończeniu prac teren zaplecza budowy należy przywrócić do stanu poprzedniego;

- zaplecze budowy będzie wyposażone w sanitariaty; ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty;

- wytworzone odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, na nieprzepuszczalnym podłożu, w szczelnych pojemnikach oraz systematycznie odbierane przez uprawnione podmioty;

- prace będą prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej;

- plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych – ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć;

- przed przystąpieniem do robót pogłębiarskich urobek zostanie poddany badaniom  i w zależności od uzyskanych wyników zostanie zagospodarowany zgodnie     z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach: w przypadku składowania urobku na polu refulacyjnym, przyjęta technologia wydobycia i składowania urobku powinna zapewnić ochronę walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego oraz zabezpieczyć wody powierzchniowe przed spływem refulatu z miejsca jego składowania; bagrowanie należy prowadzić w dół kanału, w celu umożliwienia zagrożonej faunie dennej spływu w dolne odcinki, gdzie roboty nie będą prowadzone;

- prace będą prowadzone w sposób ograniczający niszczenie i uszkadzanie roślinności: drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania robót należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem; prace należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od dnia 1 marca do dnia 31 lipca;

- powalone drzewa będą usuwane tylko w miejscach stwarzających zagrożenie    i ograniczających żeglugę. 

W realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie mają zastosowania szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko tj. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; powiązań z innymi przedsięwzięciami,     w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wykorzystanie zasobów naturalnych; ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarach wybrzeży; obszarach górskich lub leśnych; obszarach objętych ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000; obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarach przylegających do jezior czy na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

            Zaproponowane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko zapewniają jednak ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

            Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko będzie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i będzie ograniczało się do fazy jego realizacji; nie spowoduje zmiany użytkowania przedmiotowego odcinka Kanału Elbląskiego. Po realizacji prac będzie on nadal wykorzystywany, zgodnie z przeznaczeniem, jako śródlądowa droga wodna.

            Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                              

 

Otrzymują :

1. Pan Rafał Pankau

    Industria Project Sp. z o. o.

    ul. Biała 1

    80 – 435 Gdańsk

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

    ul. Rogaczewskiego 9/19

    80 – 804 Gdańsk

3. Urząd Miejski w Zalewie                                    

    ul. Częstochowska 8

    14 – 230 Zalewo

4. a/a

 

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. Wojska Polskiego 1

    82 – 300 Elbląg

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10

   14 – 200 Iława

 

 dodane: 2010-04-12, 1081 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Ogłoszenia związane z ochrona środowiska ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.