www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734099
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych

 

 

Ogłoszenie Nr 1/2010 o naborze

z dnia 19 kwietnia 2010r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie wyższe lub średnie z dwuletnim stażem pracy przewidziane w załączniku Nr 4 /tabela II stanowisk urzędniczych/ do Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie z dnia 1 kwietnia 2009 r.

2. znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami) oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 735 z późn. zmianami),

3. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

4. umiejętność obsługi komputera i oprogramowań komputerowych,

5. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

7. dobry stan zdrowia,

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. umiejętność pracy w zespole,

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność,

3. komunikatywność.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

2. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych,

3. Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych,

4. Sporządzanie sprawozdań,

5. Obsługa programów komputerowych z zakresu funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły),

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                                    i umiejętnościach,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

       8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w MOPS w dziale kadr,  pok. Nr 11 lub pocztą na adres Ośrodka w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na stanowisko podinspektora d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych” w terminie do dnia 4 maja 2010r. do godz. 1430, w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 dodane: 2010-04-20, 2375 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.