www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734218
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE d/s budownictwa

 

                                                                                                         Załącznik Nr.1

                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr. 14/10

                                                                                                                                       Burmistrza Zalewa

                                                                                                                                 z dnia 15 Lipca 2010 

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s budownictwa

1. Wymagania obowiązkowe:

 

a)       obywatelstwo polskie,

b)       minimum wykształcenie średnie (z uprawnieniami budowlanymi)

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  

       publicznych,

d)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym

       stanowisku,

e)       nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)       nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

     h)     umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy)

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)      kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

b)      samodyscyplina i odpowiedzialność

c)      umiejętność pracy w zespole

d)     mile widziany odbyty staż pracy w administracji samorządowej

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.      administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,

b.      prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami zasobów gminnych,

c.       prowadzenie ewidencji i dokumentacji zasobów mienia komunalnego,

d.      nadzór nad właściwym utrzymaniem stadionu miejskiego ,

e.      prowadzenie nadzoru nad obiektem urzędu, w sprawach remontów, przeglądów i napraw,

f.       opracowywanie podstawowych dokumentów,

g.    realizacja przepisów ustawy- prawo budowlane należące do kompetencji Gminy, w tym przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

h.     organizowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych gminy oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys CV,
  2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
  5. zaświadczenie o niekaralności
  6. podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,
  7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

5. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze d/s budownictwa” w terminie do dnia 6 sierpnia 2010r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

 

6.Inne  informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.24


 

                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                                                             Irena Piechota

 

 

 dodane: 2010-08-18, 2484 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.