www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14734139
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

Uchwała Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 rok

 

Uchwała Nr VI/27/11

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 25 lutego 2011 r.

 

 

w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011r.

                                                          

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240          z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości  21.306.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.534.198 zł,
            dochody majątkowe w wysokości 3.771.942 zł.

 

§ 2

 

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.181.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.103.190 zł,
      wydatki majątkowe w wysokości 4.078.254  zł.

2.      Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.849.264 , zgodnie z załącznikiem         nr 3.

3.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.922.899 zł, zgodnie                    z załącznikiem nr 4.

4.      Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 875.304 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  kredytów w kwocie 843.456 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31.848 zł.

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 3.362.265 zł, rozchody w wysokości 2.486.961 zł, zgodnie     z załącznikiem nr 7.

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)                  finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2)                  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.491.726 zł.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1.      dochody w wysokości 35.000

2.      wydatki w wysokości  57.434

§ 8

 

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 242.300 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 242.300 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 10

 

1.      Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1)   Samorządowych zakładów budżetowych: przychody –2.807.215 , koszty – 2.802.215, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty     i wydatków nimi finansowanych: dochody – 258.000 , wydatki – 258.000 , zgodnie    z załącznikiem nr 10a.

 

§ 11

 

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2011 w wysokości 44.145 zł.

 

§ 12

 

1.    Rezerwa ogólna wynosi 28.000 zł.

2.    Rezerwa celowa wynosi:

- 45.400 zł – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 13

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1)      dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy                       o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

       - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany  zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

2)      przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 15

 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Pełna treść budżetu

 

 

Uvhwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez BurmistrzaZalewa projekcie uchwały budzetowej na 2011 rok - strona 1

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budzetowej na 2011 rok - strona 2 

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Zalewo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011-2018 - strona 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Gminy Zalewo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011-2018 - strona 2

 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zalewo

 

 

 dodane: 2011-03-21, 2271 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.