www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14752716
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości

PROTOKÓŁ Nr X/11 z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 czerwca 2011 r. od godz. 10.30 do godz. 11.50

 

OR. 0002/10/11

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr X/11

 z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 2 czerwca  2011 r.

od godz. 10.30 do godz. 11.50

 

 

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

                                                   

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania Radnych.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1)      w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Zalewie                            z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 wprowadzonej uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r.

2)      w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XXVI/190/08 Rady Miejskiej                 w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości  Jerzwałd na lata 2008 – 2014.

3)      w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

 

      5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

Obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.30 Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza Zalewa i pracowników Urzędu. Następnie przechodząc do punktu 2. porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności -  na sali znajduje 12 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Później przedstawiła porządek obrad, proponując wprowadzenie do niego – na wniosek Burmistrza – w zamian za projekt uchwały w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XXVI/190/08 Rady Miejskiej  w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości  Jerzwałd na lata 2008 – 2014 (projekt Nr 2 w porządku obrad) nowej uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy na lata 2011 – 2017.

 

 

Nowy porządek po zmianie wyglądał w następujący sposób:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania Radnych.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1)      w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Zalewie                            z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 wprowadzonej uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r.

2)      w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy na lata 2011 – 2017,

3)      w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

 

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Na wstępie Burmistrz wyjaśnił z czego wynika proponowana zmiana. Otóż rano okazało się, że pewne elementy techniczno – ekonomiczne projektu uniemożliwiają wprowadzenie zamysłu, który zamierzano zrealizować. Dlatego też zmuszeni jesteśmy zamienić Jerzwałd na Bajdy.

Pani Blonkowska zapytała na jak długo Jerzwałd zostanie wyeliminowany? Burmistrz wyjaśnił, że do czasu, aż skanalizowany będzie  cały ten obszar.

 

 

Następnie wobec braku uwag Przewodnicząca Rady poddała nowy porządek obrad pod głosowanie. Za przyjęciem nowego porządku obrad glosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.  

 

 

Ad 3. Wnioski i zapytania Radnych.

 

W sprawach różnych Pani Elżbieta Blonkowska stwierdziła, że jeżeli odnowa miejscowości będzie odłożona do czasu jej skanalizowania, to oznacza, że nie nastąpi ona nigdy.

Burmistrz wyjaśnił, że działania na rzecz plaży będą podejmowane, natomiast promenady nie można teraz zrobić z uwagi na kanalizację.

 

 

Ad 4. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

 

1)            w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Zalewie                            z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 wprowadzonej uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r.

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale znalazł się błąd w załączniku nr 1 i nr 2. Przez niedopatrzenie pozostała kwota z poprzedniej zmiany Prognozy Finansowej.

 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.

 

 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw          i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.

 

 

2)            w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy na lata 2011 – 2017,

 

 

Do tego projektu uchwały wyjaśnień udzielała Pani Anna Grzeszczak. Oznajmiła, że pierwotny projekt uchwały dotyczący miejscowości Jerzwałd przygotowywany był jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 13 czerwca trwa nabór wniosków na odnowę wsi. W związku z kryterium oceny punktowej dokonano analizy ilości punktów, jaki możemy uzyskać za złożone projekty. Minimalna ilość punktów jaką powinna uzyskać operacja to 3 punkty. Gmina na tę punktację tak naprawdę nie zbyt dużego wpływu, ponieważ są to kwestie statystyczne, czyli za wskaźnik dochodu jednego mieszkańca w gminie, za średnia krajową, wskaźnik bezrobocia w powiecie, są też punkty za kryterium regionalne, termin złożenia wniosku itp. Podsumowując wszystkie możliwe do zdobycia punkty  ich liczba wynieść może 4 punkty dla jednego wyłącznie wniosku w naszej gminie, przy poziomie dofinansowania 50%. Oznacza to, że przy tak rygorystycznym założeniu gmina Zalewo ma bardzo małe szanse na uzyskanie dofinansowania. Na marginesie Pani Grzeszczak poinformowała, że środków na dofinansowanie wystarczy tylko na 60 wniosków. Dodała również, że przy 3 punktach nie ma już szans na dofinansowanie, przy 4 punktach szanse wzrastają do 10%. Jeden z naszych wniosków może maksymalnie uzyskać 4 punkty. Szanse są bardzo małe, ale oczywiście aplikować będziemy.

 

   O godz. 10.40 do obrad sesji dołączył Pan Jan Lichacz.

 

W uzupełnieniu Burmistrz przypomniał, że początkowo planowaliśmy 3 projekty, to jest odnowa miejscowości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519, Jerzwałd i Bajdy. Po przeanalizowaniu togo co już powiedziała Pani Garzeszczak zdecydowano           o tym, że składanie trzech wniosków nie ma sensu ( na te projekty trzeba by wyłożyć dość duże pieniądze na dokumentację projektową – takie są wymogi przy PROW), bo i tak mamy minimum szans przy złożeniu jednego. Początkowo wybór padł na Jerzwałd ze względów oczywistych (ruch turystyczny, pewna marka, która w Polsce istnieje). Niestety zaistniały przesłanki, o których mowa była wcześniej, które uniemożliwiają  ten pierwotny wybór i które zdecydowały również o tym, że kolejny wybór padł na Bajdy.

Dalej kontynuował Pan Jan Michalewski Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej. Będąc w Jerzwałdzie wspólnie z Panią Elżbietą Blonkowską  obejrzał teren, który wydawał się idealny do realizacji zamierzonego zadania – promenady. Składały by się na nią:  ciąg pieszo – jezdny, ławeczki              i oświetlenie parkowe, plaża, stanowiska do parkowania, przebieralnia, czyli całe zaplecze techniczne potrzebne do tego żeby ta plaża funkcjonowała. To wszystko zakładaliśmy nie mając wiedzy o stosunkach własnościowych na terenie planowanym pod tę inwestycję - szerokość drogi, pobocza, ingerencja w linie brzegową, itd. Pierwszy fakt, który uniemożliwia nam realizację tej inwestycji wynika z ustawy, który wyraźnie mówi, że nie może być dofinansowany projekt, który ma w sobie zawarte zadanie rzeczowe – ciąg pieszo – jezdny. Dofinansowany mógłby być chodnik z całą infrastrukturą – ławeczki, oświetlenie, zagospodarowanie plaży, pamiętając o tym, że droga w tym miejscu powinna mieć minimum 5 m. Wracając jeszcze do promenady Pan Michalewski wyjaśnił, że utwardzając 5 m drogi i po metrze z każdej strony pobocza, to zadanie wydawałoby się możliwe do realizacji, nie uwzględniając tego, że nie będzie na to dofinansowania. Realizując ciąg pieszo – jezdny nie wchodzilibyśmy w kolizję w stosunki własnościowe. Jedyną przeszkodą byłoby to, że przy ostatniej nieruchomości przy każdym rodzaju inwestycji, jaki byśmy robili musimy naruszyć linię brzegową po to by stworzyć możliwość dojazdu do plaży. Wiązałoby się to            z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto zmuszeni bylibyśmy realizując tę inwestycję do usunięcia 18 szt. drzew, które rosną w linii brzegowej jeziora i projektowanego ciągu pieszego. Wszystko to bardzo poważnie wpłynie na opóźnienie realizacji planowanej inwestycji.

W uzupełnieniu Burmistrz wyjaśnił, że po uzyskaniu informacji, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie można ubiegać się o sfinansowanie ciągu jezdnego podjęliśmy decyzję, że będziemy aplikować o całą infrastrukturę pieszą, natomiast ciąg jezdny sfinansujemy ze środków własnych, z budżetu gminy, taka była pierwotna decyzja i tak przedstawiała się ona do wczoraj. 

Ten koszt brutto – jak wyjaśnił Pan Michalewski wynosiłby 1,5 miliona zł, czyli droga plus chodnik. Chodnik, aby uzyskać dofinansowanie musi mieć 2,5 m, wówczas automatycznie wchodzimy w stosunki własnościowe, które nie pozwalają na budowę  chodnika o takiej szerokości. Musielibyśmy mieć zgodę właścicieli tych gruntów lub rozpocząć proces wykupu, o ile właściciele ci również wyrażą na to zgodę. Byłby to kolejny bardzo długi proces uniemożliwiający złożenie w terminie ustawowym wniosku, nawet przy wyznaczeniu nam dodatkowego terminu do usunięcia braków formalnych. Dodatkowo sprawę komplikuje zamierzona budowa kanalizacji, która przebiegałby w miejscu planowanej przez nas promenady. 

Pani Grzeszczak na zakończenie dodała jeszcze, że wszystko to, co zostało powiedziane przez Pana Jana Michalewskiego znajduje odzwierciedlenie                   w analizie technicznej wykonania inwestycji .

 

O godz. 10.55 do obrad sesji dołączyła Pani Dorota Obszańska.

 

Po przedstawieniu powyższych informacji Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na ten temat.

 

Głos kolejno zabierali:

 

- Pani Zofia Witkowska – wyraziła Ona pogląd, że idziemy w dobrym kierunku, że jeżeli nie można realizować inwestycji w jednej miejscowości to należy podjąć ją w innej.

 

- Burmistrz oznajmił, że koncepcja na ciąg pieszo – jezdny w Jerzwałdzie nie upada, po prostu nie możemy aplikować  tego programu (PROW).

 

- Pan Jan Michalewski powiedział, że sądzi iż pieniądze, które zostały włożone w realizację tego projektu nie zostaną zmarnowane, ponieważ przygotowana dokumentacja może nam posłużyć do etapowania całego tego procesu. Z tej dokumentacji już korzystamy.

 

- Pan Mirosław Czyszek – zapytał dlaczego wybór padł na Bajdy, a nie na miejscowości w ciągu drogi wojewódzkiej, np. Barty, Gajdy?

 

- Burmistrz powtórzył, że początkowo planowaliśmy trzy projekty. Po informacji, którą otrzymaliśmy od Marszałka i po analizie możliwych szans na punktację, stwierdziliśmy, że realny cień szansy pada na możliwość aplikowania o jeden projekt. Ze względu na atrakcyjność w naszej ocenie wybór mógł paść odpowiednio na Jerzwałd, Bajdy i na końcu na chodniki w miejscowościach               w ciągu drogi wojewódzkiej (tu mamy problemy ze stosunkami własnościowymi, ponadto chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej to zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich). Ze względu na okoliczności, o których dotąd była mowa wybór padł na Bajdy, gdyż pomysł ten wydawał się najbardziej interesujący (boisko, park rekreacyjny, oczko wodne, przystanek). Logicznie rzecz biorąc uznano, że jeżeli nie Jerzwałd, to Bajdy są bardziej atrakcyjne niż chodniki przy drodze wojewódzkiej. Na zakończenie Burmistrz poinformował jeszcze, że otrzymał informację od Wicestarosty Iławskiego, że w miesiącu lipcu realizowana będzie nakładka na drodze, o której mowa była na ostatnie sesji Rady Miejskiej                    w Zalewie (Boreczno – Miłomłyn).

 

Wobec braku innych uwag do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.

 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

3)            w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

 

Burmistrz wyjaśnił, że Dyrekcja Parku Krajobrazowego przygotowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W sposób oficjalny nikt z Parku nie zwrócił się do władz samorządowych naszej gminy o wyrażenie zdania na temat tego opracowania. Ostatnią wersję tego projektu otrzymaliśmy w maju br., kilka dni temu, z narzuconym słownie terminem (do 7 czerwca). Stąd też znalazło się to w porządku dzisiejszej sesji, natomiast nie jest to jeszcze pewien wymóg wynikający z narzuconych prawem procedur, jest to tylko prośba. Przyjdzie jeszcze moment, że Przewodniczący Sejmiku zwróci się do nas w sposób oficjalny, przedkładając stosowne opracowanie  (Burmistrz wyraził nadzieję, że uwzględniające naszą opinię). Opinię, którą dysponują Radni, opracowała nam firma zewnętrzna, ponieważ jest to temat zbyt poważny, abyśmy własnym wysiłkiem, własnymi kompetencjami z poziomu  Urzędu Miejskiego do tak trudnego przedsięwzięcia stanowili partnera, z którym  fachowcy             z Dyrekcji Parku powinni się liczyć. Stad też na zlecenie Urzędu została opracowana ta opinia, która w ocenie Burmistrza stanowi kwintesencję naszych obaw jako gminy, w kontekście pewnych planów wynikających z działalności Parku Krajobrazowego.

Park Krajobrazowy z jednej strony jest dodatkowym elementem szans rozwoju gminy, z drugiej strony ogranicza on zrównoważony rozwój prowadzenia całego szeregu inwestycji. Dotychczas mieliśmy materiał z 1995 r. pt. „Plan ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, Wnioski i wytyczne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz planów urządzeniowych lasów”. Do tego dokumentem obowiązującym jest rozporządzenie Wojewody  Warmińsko - Mazurskiego z września 2005 r. Z najistotniejszych elementów, który budzi naszą obawę  jest to, że w sposób dość stanowczy narzuca nam jako gminie pewne rozwiązania w formie zakazów, które są w sprzeczności z naszymi podstawowymi kompetencjami. Wyłączną domeną samorządów gminnych jest stanowienie prawa miejscowego  w postaci stanowienia planów zagospodarowania przestrzennego.

Jesteśmy objęci czterema obszarami ochronnymi. Jedyną szansą na to,                  by spowodować naturalne wykorzystanie tego  piękna  krajobrazu i tych walorów, które nasza gmina posiada jest właśnie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. To co zaproponowano  w tym Planie Ochrony niejako  legalizuje, zatrzymuje status quo  naszej gminy w dotychczasowej fazie rozwojowej. Z punktu widzenia naszych obowiązków wobec naszych mieszkańców blokuje się w ten sposób rozwój inwestycji na terenach ujętych w załączniku nr 3 naszej uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że rozmawiał na ten temat z Przewodniczącą Rady czy temat ten wprowadzić pod obrady sesji, czy też ma sam jako Burmistrz opinię tę wyłać? Wspólnie uznali , że temat jest zbyt poważny i że musi być przedmiotem dyskusji.           W tej fazie prac są duże szanse na to, że stanowisko nasze zostanie uwzględnione. We wrześniu byłoby już za późno.

Pan Jan Lichacz stwierdził, że opinia jest jednoznaczna i zaproponował,                  by przejść do głosowania. Nie możemy zatrzymać miasta w rozwoju. Mamy coraz niższy przyrost naturalny, miasto zaczyna zamierać, musimy  odwrócić ten proces. Nie uda się to blokując rozwój infrastruktury na naszym terenie. Ograniczenia, które zostały nam narzucone spowodują, że nie będą lokowane u nas pieniądze. Stwierdził, że musimy razem z Parkiem w ramach tych uzgodnień się porozumieć.

Pan Edward Całka  zwrócił jeszcze uwagę, że opinia, o której mowa dotyczy kilku ważnych spraw. Po pierwsze uświadamia nam, że faktycznie to, co się nam proponuje to bardzo daleko idące ingerencja w samodzielność planistyczną,             w stanowienie prawa. Pozbawia się nas konstytucyjnego prawa stanowienia o tym co się w naszej gminie dzieje. Władza uchwałodawczą na terenie gminy jest Rada, wykonawczą Burmistrz i w pewnym sensie tę władzę się ubezwłasnowolnia.                  W dalszej części tej opinii podkreślona została bardzo niepokojąca sprawa,                     a mianowicie narzuca nam się tereny wyłączone z możliwości zabudowy, jest to nie do przyjęcia zdaniem Pana Całki.

Na zakończenie podziękował za przygotowanie tej opinii. Jest to dość mocny głos do władz województwa, że na pewne rzeczy zgodzić się nie możemy. Na marginesie zwrócił jeszcze uwagę na punkt 5  gdzie brakuje Mu dalszej sekwencji zdania.                  W toku wyjaśnień okazało się, że tą dalszą sekwencję zdania stanowi punkt 6.               Nie powinien to być oddzielny punkt tylko zakończenie myśli zawartych w punkcie 5.(dokonano stosownej zmiany).

Pan Mirosław Czyszek chciał porozmawiać jeszcze na temat zawartości punktu 5. Nie mógł dopatrzyć się w nim odnośnika do rolników i rolnictwa na terenie Parku. Zauważył On, że ograniczenia w rolnictwie są znaczne a nawet mogą być dotkliwe. Są to ograniczenia polegające na stosowaniu tylko i wyłącznie dopuszczonych środków ochrony roślin, ograniczenia dotyczące hodowli zwierząt, wykorzystywania odpadów z tych zwierząt, oczyszczania gospodarki wodno – ściekowej, melioracyjnej. Zastanawiał się czy można wprowadzić dodatkowe podpunkty odnoszące się do tych zagadnień. Nie wie jak miałyby brzmieć te zapisy, ponieważ najpierw należałoby przeanalizować te ograniczenia, o których mówił.

O godz. 11.15 Pan Jan Lichacz po uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady opuścił obrady sesji.

Pan Edward Całka zwrócił uwagę, że odnosimy się do jakiegoś projektu i nie możemy wprowadzać zmian, tylko go zaopiniować.

Burmistrz wyjaśnił, że ta opinia dotyczy pewnej metody pracy na naszym obszarze, którą Park Krajobrazowy chce nam narzucić, jeśli chodzi o sprawy planistyczne. Burmistrz nie zauważył zagrożeń odnoszących się do ochrony krajobrazu, przyrody czy w stosunku do rolnictwa. Zastrzeżenia budzą zakazy związane z realizacją inwestycji. Chcemy by na pewne tereny mogli wejść inwestorzy a nie żeby je zalesiono, czy wyłączono w ruchu turystycznego. Burmistrz zaproponował by wrócić do materiałów w poprzedniej kadencji i nic nie stoi na przeszkodzie by ten materiał jeszcze raz przesłać do Parku.  Pan Czyszek przystał na propozycję Burmistrza.

Pani Witkowska odnosząc się do słów Pana Czyszka zwróciła uwagę na to, że to wszystko o czym powiedział uwzględnione zostało  w punkcie 4.

 

 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady odczytała  go i poddała  pod głosowanie.

 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw           i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.

 

 

Ad 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 

Burmistrz jeszcze raz oświadczył, że Jerzwałd w naszej polityce stanowi wartość, w którą chcemy inwestować. Niezależnie od tego, że z PROW nie możemy aplikować, to nie zagubimy tych nakładów, które zostały już poczynione w tym kierunku. Będziemy starali się tę inwestycję etapami realizować. Na początek zaczniemy od plaży. 

Jeżeli chodzi o Urowo i zastrzeżenia natury technicznej do wykonawcy (chodzi o remont świetlicy), to najlepiej byłoby gdyby wypowiedział się Radny Pan Edward Całka, który był na tej budowie razem z Kierownikiem ZGK.

Pan Edward Całka wyjaśnił, że łaty są prawidłowo kładzione, tynki są uzupełniane, wszystko wykonywane jest zgodnie ze sztuką budowlaną. Podczas tej wizji obecna była również Pani Sołtys, która na bieżąco monitoruje cały proces prowadzonych prac remontowych. Jest ona bardzo zadowolona z postępu tych prac       i z pracowników.  Burmistrz dodał, że również rozmawiał z Panią Sołtys (telefonicznie) i potwierdza słowa Pana Całki. Wspomniał jeszcze o imprezie jak odbyła się w Urowie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki, podkreślił, że nie mógł w niej uczestniczyć, ale to co o niej słyszał, zrobiło na Nim  duże wrażenie. Nie uczestniczył nie tylko w tej imprezie, ale również w imprezie zorganizowanej przez Pana Marcina Felczaka, ponieważ w tym czasie odbywał się gminny konkurs o pióro Burmistrza Zalewa, w którym współuczestniczył.

Pani Grzywna potwierdziła, że rzeczywiście impreza się udała  dzięki współudziałowi turystów i samych mieszkańców. Dzieci były bardzo zadowolone. Było mnóstwo atrakcji, konkursów i mnóstwo nagród.

 

 

Ad 6. Sprawy różne.

 

- Pani Elżbieta Blonkowska zapytała czy jest szansa na to by plaża w Jerzwałdzie powstała jeszcze w tym roku, ponieważ dzieciom bardzo na tym zależy? Burmistrz wyjaśnił, że grunt pod plaże należy do Lasów Państwowych a do tego znajduje się w dzierżawie u osoby prywatnej do 2013  lub 2014 r. Można będzie podjąć rozmowy aby ten okres dzierżawy skrócić. Bez tego nie można niczego zacząć. W tym roku Burmistrz planuje jedynie wysypać kilka wywrotek piasku w Jerzwałdzie,                              w Pozortach i u Pana Jana Gamrata na boisko do siatkówki plażowej.

Kolejna sprawa poruszona przez Panią Blonkowską dotyczyła ścieków płynących rowem w Dobrzykach. Rozmawiała na ten temat z Kierownikiem ZGK Panem Stańczykiem, ale On nie może w tej sprawie nic zrobić, poradził Pani Blonkowksiej by zwróciła się z tym do Urzędu do referatu ochrony środowiska. Pani Blonkowska w dniu dzisiejszym nie zastała osoby odpowiedzialnej za te sprawy, prosi wobec tego, żeby mieć to na uwadze.

Trzecia sprawa dotyczyła wydania przez Park Krajobrazowy zezwoleń na budowę osiedla domków kempingowych w Matytach. Nie jest zachowana odległość od brzegu jeziora, nie jest to teren uzbrojony, nie ma tam kanalizacji, a w sezonie turystycznym w Matytach jest około 500 osób razem z turystami. To oznacza, że jezioro będzie jednym wielkim ściekiem. Jeżeli ten inwestor rzeczywiście ma zezwolenie na budowę tych domków letniskowych należy go zobowiązać do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

- Burmistrz wyjaśnił, że decyzję o warunkach zabudowy wydaj burmistrz. Być może inwestor uzyskał jedynie uzgodnienia wymagane na etapie wydawania decyzji                o warunkach zabudowy. Burmistrz przyznał, że kilka miesięcy temu byli u Niego inwestorzy z bardzo ciekawym projektem budowy całorocznych domów letniskowych na własnej działce w Matytach, ale nie przypomina sobie, żeby podpisywał decyzję  w tej sprawie. Sprawdzi to jeszcze dokładnie.    

- Pani Halina Krajnik podziękowała za podjęcie uchwały w sprawie odnowy miejscowości Bajdy. Jej zdaniem projekt ten będzie służył nie tylko mieszkańcom Bajd, ale również mieszkańcom całej gminy.

- Pani Dorota Obszańska po raz kolejny poruszyła sprawę znaków drogowych                w Wielowsi. Chodzi o zamianę tablicy zielonej na białą oraz „uwaga zwierzęta gospodarskie” z uwagi na bardzo dużą prędkość przejeżdżających przez miejscowość samochodów. Rozpoczyna się sezon turystyczny, sytuacja staje się niebezpieczna  i może dojść do tragedii.

Na zakończenie spraw różnych Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poinformowała o planowanym szkoleniu dla Radnych w dniu 16 czerwca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Zalewie oraz o planowanym terminie kolejnej sesji przewidywanym w na dzień pomiędzy 27 a 30 czerwca br. Poinformowała też, że będzie to sesja absolutotyjna.

 

 

Ad 7. Zamknięcie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek  o godz. 11.50 zamknęła obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej                  w Zalewie.

 

 dodane: 2011-07-07, 1654 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Protokoły z Sesji Rady Miejskiej ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.