www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14068507
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

B Uchwała Nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr XXIX/203/12

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

 

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 1), art. 40 ust. 1. ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1056 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W załącznikach  nr 1  i  nr 6  do  uchwały  Nr LII/407/10  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 71, poz. 1135) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w treści załącznika nr 1 do Statutu, a mianowicie w § 29 w ust. 1 uchyla się zapisy dotyczące przyznania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom gminy, nadając tym samym nową treść temu ustępowi, a mianowicie:

,, 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, stałym komisjom Rady, klubom radnych oraz poszczególnym radnym.’’

2) w § 29 uchyla się w całości ust. 2.

3) w treści załącznika nr 6 do Statutu Gminy Zalewo, obejmującego wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, uchyla się w całości zapis pkt. 7, a ponadto po dotychczasowej redakcji załącznika, dodaje się pkt. 10 w brzmieniu:,, 10. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie.’’

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 dodane: 2013-02-07, 2089 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Statut ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.