www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5855744
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 sierpnia 2013 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 sierpnia 2013 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.               

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 26 czerwca 2013 r.

4.      Odczytane protokołu pokontrolnego Nr VI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lipca 2013r.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6.      Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2013r. przez komisje stałą: Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.

7.      Wnioski i zapytania Radnych.

8.       Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2013 - 2024.

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.

3)      w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy  Wojewódzkiej   Policji

       w Olsztynie.

4)      w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jednego z zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanego z gospodarką wodną ( utrzymaniem budowli hydrotechnicznej - Kanału Elbląskiego) obejmujących konieczność udrożnienia śródlądowej drogi wodnej na Kanale Elbląskim (na końcowym odcinku odgałęzienia szlaku od Jeziora Jeziorak do Jeziora Ewingi w miejscowości Zalewo) w celu zapewnienia w sezonie żeglugowym 2013 jednostkom pływającym dotarcia do przystani żeglarskiej w Zalewie.

5)      w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność „DAM-ROB” S.A. z siedzibą w Zalewie.

6)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 198, położonej w obrębie Zalewo 1.

 

          9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

          10. Sprawy różne.

          11.Zamknięcie obrad.

                

  

             Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

                                           przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                     

                                                                                                           Z poważaniem

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              /-/ Iwona Parzyszekdodane: 2013-08-06, 998 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.