www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
8473976
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

RADA MIEJSKA W ZALEWIE zwołuję na dzień 26 lutego 2014 r. (środa) XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

 

 

   RADA MIEJSKA W ZALEWIE

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

 

tel. +48 89 758 83 77,      fax. +48 89 758 82 72

                                          http://www.zalewo.pl     e-mail: rada@zalewo.pl

            

 


 

                                                                                         Zalewo, dnia 13 lutego 2014 r.

 

OR.0002.46.2014.KT

 

 

_____________________________

 

_____________________________

 

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień  26 lutego 2014 r. (środa) XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Zalewie.
Początek obrad godzina 10:30.

               

 

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad Sesji.

2.      Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 18 grudnia 2013 r.

4.      Przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  z  dnia 22 stycznia 2014 r.

5.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr VII Komisji Rewizyjnej z dnia 20 grudnia 2013r.

6.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr I Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2014r.

7.      Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr II Komisji Rewizyjnej z dnia 14 lutego 2014r.

8.      Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2013 rok.

9.      Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2013 rok.

10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

11.  Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2013r. przez komisje stałe: Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

12.  Wnioski i zapytania Radnych.

13.   Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata
2014 – 2029,

 

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,

 

3)      w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2014-2020,

 

4)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo,

 

5)      w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,

6)      w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie,

 

7)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo,

 

8)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo,

 

9)      w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zalewo 1, miasto Zalewo,

 

10)        w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działa Nr 198/1, położona w obrębie Zalewo nr 1,

 

11)        w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku,

 

12)        w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”,

 

13)        w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi,

 

14)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Janiki Małe, Mazanki, Surbajny, gmina Zalewo,

 

15)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Janiki Małe, Surbajny, Śliwa gmina Zalewo,

 

16)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Śliwa, gmina Zalewo,

 

17)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo,

 

18)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo,

 

19)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo,

 

20)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, Pozorty, gmina Zalewo.

 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

         15. Sprawy różne.

         16. Zamknięcie obrad.

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                 /-/ Iwona Parzyszek

 dodane: 2014-02-17, 1127 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada Miejska - Terminy sesji ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.